URG_Rok 2010
Uchwały Rady Gminy 2010

Załączone pliki:
URG_I_1_2010 (URG_I_1_2010.pdf - 27.987 KB)
Data publikacji: 2010-12-10 09:01:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Korczynie.
URG_I_2_2010 (URG_I_2_2010.pdf - 29.349 KB)
Data publikacji: 2010-12-10 09:02:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy w Nowym Korczynie.
URG_II_3_2010 (URG_II_3_2010.pdf - 54.384 KB)
Data publikacji: 2010-12-29 09:28:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie upowaŜnienia przewodniczącego rady gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
URG_II_4_2010 (URG_II_4_2010.pdf - 86.707 KB)
Data publikacji: 2010-12-29 09:29:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2011.
URG_II_5_2010 (URG_II_5_2010.pdf - 61.626 KB)
Data publikacji: 2010-12-29 09:32:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
URG_III_6_2010 (URG_III_6_2010.pdf - 83.093 KB)
Data publikacji: 2010-12-29 09:33:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych.
URG_III_7_2010 (URG_III_7_2010.pdf - 69.163 KB)
Data publikacji: 2010-12-29 09:33:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2011,
URG_III_8_2010 (URG_III_8_2010.pdf - 232.627 KB)
Data publikacji: 2010-12-29 09:34:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
URG_III_9_2010 (URG_III_9_2010.pdf - 338.13 KB)
Data publikacji: 2010-12-29 09:35:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2011 i zwolnień w tym podatku.
URG_III_10_2010 (URG_III_10_2010.pdf - 74.733 KB)
Data publikacji: 2010-12-29 09:37:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.
URG_III_11_2010 (URG_III_11_2010.pdf - 82.074 KB)
Data publikacji: 2010-12-29 09:37:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Przewodniczącego i radnych Rady Gminy w Nowym Korczynie.
URG_III_12_2010. (URG_III_12_2010.pdf - 74.041 KB)
Data publikacji: 2010-12-29 09:38:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
URG_III_13_2010 (URG_III_13_2010.pdf - 62.307 KB)
Data publikacji: 2010-12-29 09:38:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budŜecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
URG_IV_14_2010 (URG_IV_14_2010.pdf - 245.454 KB)
Data publikacji: 2010-12-30 09:16:57 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
URG_IV_15_2010 (URG_IV_15_2010.pdf - 77.563 KB)
Data publikacji: 2010-12-30 09:17:30 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budŜetowego 2010 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
URG_IV_16_2010 (URG_IV_16_2010.pdf - 72.315 KB)
Data publikacji: 2010-12-30 09:18:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2010Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
URG_IV_17_2010 (URG_IV_17_2010.pdf - 94.755 KB)
Data publikacji: 2010-12-30 09:19:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącego obiektu słuŜącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych pn.„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SZOZ w Nowym Korczynie”

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl