Urzad Stanu Cywilnego

Urzad Stanu Cywilnego

Adres: Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn

Telefon: (041) 377-10-64

Fax: (041) 377-10-64

email: usc@nowykorczyn.pl

Nip: 6551099434 

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 07:15-15:15

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. Rejestracja stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, wraz z prowadzeniem akt zbiorowych i skorowidzów do mniejszych ksiąg.
2. Odtwarzanie aktów stanu cywilnego.
3. Wpisywanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do prowadzonej przez Urząd księgi stanu cywilnego.
4. Współpraca z parafiami w zakresie realizacji ustawy konkordatowej.
5. Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach, lub ich braku, prowadzenie ewidencji wydanych odpisów wraz z ewidencją pobranej opłaty skarbowej.
6. Wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
7. Prostowanie w księgach stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego.
8. Występowanie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego.
9. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego, gdy nie zawiera danych wymaganych przez prawo o aktach stanu cywilnego w przypadkach, gdy uzupełnienie aktu nie należy do sądu.
10. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa według prawa polskiego.
11. Przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
c) wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC,
d) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska przed zawarciem małżeństwa,
e) uznaniu dziecka,
f) nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
12. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu.
13. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
14. Występowanie do sądu w sprawach możności lub nie możności zawarcia małżeństwa.
15. Wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego.
16. Organizowanie uroczystości rodzinnych związanych z jubileuszem długoletniego pożycia małżeńskiego.
17. Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i ich zabezpieczanie, przekazywanie do Archiwum Państwowego ksiąg 100 – letnich.
18. Powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu.
19. Współpraca z polskimi placówkami konsularnymi za granicą.
20. Prowadzenie statystyki GUS i współpraca z organami ewidencji ludności.
21. Prowadzenie dokumentacji ewidencji mieszkańców w postaci kart osobowych mieszkańców.

 

 


Załączone pliki:
I Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego (usc_1_2012.pdf - 23.641 KB)
Data publikacji: 2012-02-06 12:20:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski
zalacznik podanie do slubu kosc (usc_2_2012.pdf - 19.786 KB)
Data publikacji: 2012-02-06 12:28:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski
zalacznik podanie slub za granica (usc_3_2012.pdf - 22.368 KB)
Data publikacji: 2012-02-06 12:38:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski
zalacznik wniosek o wpisanie zagranicznego aktu (usc_4_2012.pdf - 23.493 KB)
Data publikacji: 2012-02-06 12:49:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
zalacznik wniosek o sprostowanie (usc_5_2012.pdf - 22.714 KB)
Data publikacji: 2012-02-06 12:57:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl