Stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych
Do zadań samodzielnego stanowiska d.s Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych należy :
       
1.Prowadzenie ewidencji pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców.
2.Prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji ludności
3.Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zameldowań i wymeldowań.
4.Wydawanie poświadczeń zameldowania na pobyt stały i czasowy.
5.Współdziałanie z "PESEL", TBD, USC, urzędami gmin, organami policji i wojskowymi w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w zakresie przestrzegania dyscypliny meldunkowej, a także w związku z wystawianiem dokumentów tożsamości.
6.Sporządzanie wymaganych ustawowo wykazów (np. przedpoborowych ).
7.Nadawanie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjnej i dowodowej.
8.Załatwianie wszelkich pozostałych spraw obywateli wynikających z ustawy ewidencji ludności i dowodach osobistych.
9.Wydawanie, wymiana i kasowanie dokumentów stwierdzających tożsamość. 10.Prowadzenie archiwum teczek dokumentów tożsamości oraz dokumentacji ewidencyjnej.
11.Prowadzenie spraw z zakresu spisu ludności i mieszkań.

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl