URM_Rok 2020
URM_Rok 2020

Załączone pliki:
URM_IX_82_2020 (URM_IX_82_2020.pdf - 1379.1 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:55:36 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok
URM_IX_83_2020 (URM_IX_83_2020.pdf - 3540.271 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:56:17 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 - 2035
URM_IX_84_2020 (URM_IX_84_2020.pdf - 185.576 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:56:51 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn
URM_IX_85_2020 (URM_IX_85_2020.pdf - 1646.138 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:57:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
URM_IX_86_2020 (URM_IX_86_2020.pdf - 440.383 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:57:52 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
URM_IX_87_2020 (URM_IX_87_2020.pdf - 181.837 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:58:30 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Korczyn w roku szkolnym 2019/2020
URM_IX_88_2020 (URM_IX_88_2020.pdf - 190.417 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:59:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
URM_X_89_2020 (URM_X_89_2020.pdf - 1051.626 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:59:50 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok
URM_X_90_2020 (URM_X_90_2020.pdf - 3263.279 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:00:39 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035
URM_X_91_2020 (URM_X_91_2020.pdf - 267.754 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:01:07 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Czarkowy
URM_X_92_2020 (URM_X_92_2020.pdf - 179.142 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:01:37 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
URM_X_93_2020 (URM_X_93_2020.pdf - 1521.215 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:02:12 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie na 2020 rok
URM_X_94_2020 (URM_X_94_2020.pdf - 543.087 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:02:38 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok
URM_X_95_2020 (URM_X_95_2020.pdf - 190.816 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:03:12 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
URM_XI_96_2020 (URM_XI_96_2020.pdf - 965.377 KB)
Data publikacji: 2020-07-14 14:48:22 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok
URM_XI_97_2020 (URM_XI_97_2020.pdf - 3525.654 KB)
Data publikacji: 2020-07-14 14:49:06 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035
URM_XII_98_2020 (URM_XII_98_2020.pdf - 97.511 KB)
Data publikacji: 2020-07-14 14:49:49 Redaktor: Administrator
URM_XII_99_2020 (URM_XII_99_2020.pdf - 172.408 KB)
Data publikacji: 2020-07-14 14:51:58 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2019 rok
URM_XII_100_2020 (URM_XII_100_2020.pdf - 173.41 KB)
Data publikacji: 2020-07-14 14:53:26 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2019 rok
URM_XII_101_2020 (URM_XII_101_2020.pdf - 529.933 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:07:18 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2019 rok
URM_XII_102_2020 (URM_XII_102_2020.pdf - 961.014 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:08:36 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok
URM_XII_103_2020 (URM_XII_103_2020.pdf - 3529.076 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:09:38 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035
URM_XII_104_2020 (URM_XII_104_2020.pdf - 178.928 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:10:21 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
URM_XII_105_2020 (URM_XII_105_2020.pdf - 186.629 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:11:18 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
URM_XII_106_2020 (URM_XII_106_2020.pdf - 307.409 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:12:10 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w drodze przetargu
URM_XII_107_2020 (URM_XII_107_2020.pdf - 608.142 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:12:49 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
URM_XII_108_2020 (URM_XII_108_2020.pdf - 197.251 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:14:02 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
URM_XII_109_2020 (URM_XII_109_2020.pdf - 726.379 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:15:27 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Nowy Korczyn na lata 2020 – 2025

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl