Zamawiajacy: Gmina Nowy Korczyn

Adres: Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
Kontakt: tel. 041 377 10 03, fax. 041 377 10 44
E-mail: inwestycje@nowykorczyn.pl, Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 139

Data publikacji: 2014-10-27 16:48:42

Przedmiot: Przebudowa drogi gminnej Borowiny Podłużne - Borowiny Poprzeczne nr 353013T od km 0+000 do km 1+100.

Treść przetargu:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.nowykorczyn.pl


Nowy Korczyn: Przebudowa drogi gminnej Borowiny Podłużne - Borowiny Poprzeczne nr 353013T od km 0+000 do km 1+100
Numer ogłoszenia: 356650 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Korczyn , ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3771003, faks 041 3771044.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Borowiny Podłużne - Borowiny Poprzeczne nr 353013T od km 0+000 do km 1+100.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Borowiny Podłużne - Borowiny Poprzeczne nr 353013T od km 0+000 do km 1+100 3.1.Dokładny przedmiot określony jest w: - przedmiar robót - szczegółowych specyfikacjach technicznych. - dokumentacja projektowa W-w dokumenty stanowią załączniki do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 17.1 Wadium - 2 000,00 PLN, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert . 17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 66, póz. 596 i Nr 216, póz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, póz. 1537). Dla niepieniężnej formy wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert. 17.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Nowy Korczyn na konto w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010 . Wadium nr postępowania ZITŚ.271.13.2014. 17.4 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 17.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 17.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 17.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 17.8 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 17.8.1. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 17.8.2. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 17.8.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego 17.8.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany wynagrodzenia umownego: 1) W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysami powykonawczymi, za faktycznie wykonaną ilość robót budowlanych. 2) W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej - zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze, jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym. 3) Ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 4) W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zamówień nie objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zakresu podstawowego, mogą one być wykonane na podstawie odrębnego zamówienia zleconego w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.5). Zakres robót dodatkowych zostanie ustalony i zatwierdzony przez Zamawiającego w protokole konieczności, a ich wartość zostanie ustalona w oparciu o kosztorys. Wykonawca do kosztorysu przyjmie czynniki cenotwórcze, ceny materiałów i sprzętu w wielkości nie przekraczającej średnich cen z publikacji SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego okres wyceny. 2 zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 1) zmiany przepisów prawa; 2) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub w SIWZ; 3) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają 4) z powodu zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy( zdarzenia siły wyższej np. intensywne opady), uzasadnionego wstrzymania robót przez Zamawiającego, przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, jeżeli taka przerwa będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 5. Zmiany osobowe w zakresie osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowykorczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Nowy Korczyn, Ul. Krakowska 1, 28 - 136 Nowy Korczyn....

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Ul. Krakowska 1, 28 - 136 Nowy Korczyn.- sekretariat pok. Nr 5, I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Załączone pliki
siwz_139.pdfSIWZ (siwz_139.pdf - 434.382 KB)
Data publikacji: 2014-10-27 16:49:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski
dokumentacja_139.zipDokumentacja (dokumentacja_139.zip - 2101.38 KB)
Data publikacji: 2014-10-27 16:52:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski
zmiana_ogloszenia_139.pdfZmiana ogłoszenia (zmiana_ogloszenia_139.pdf - 156.393 KB)
Data publikacji: 2014-10-28 19:17:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski
modyfikacja_siwz_139.pdfModyfikacja SIWZ (modyfikacja_siwz_139.pdf - 139.264 KB)
Data publikacji: 2014-10-28 19:18:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1186
Wprowadził do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2014-10-27 16:48:42
Opublikował: Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2014-10-27 16:55:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu