OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-08-19 22:41:28 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYNOGŁASZANABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:SEKRETARZ GMINY W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

 

WÓJT  GMINY
NOWY  KORCZYN
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
SEKRETARZ GMINY W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

 

I. Opis stanowiska i zakresu zadań wykonywanych.


Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie obowiązków z zakresu bieżącego kierowania pracą Urzędu Gminy w Nowym Korczynie :


1. organizacja i koordynacja pracy w Urzędzie w oparciu o Statut Gminy i Regulamin Organizacyjny Urzędu,
2. kierowanie pracą Urzędu oraz prowadzenie w zakresie udzielonego pełnomocnictwa spraw należących do kompetencji Wójta Gminy z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy,
3. nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych Gminy,
4. wewnętrzna kontrola pracy w Urzędzie oraz wszelkie czynności dotyczące usprawniania prac               w Urzędzie,
5. realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie,
6. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta


II. Niezbędne wymagania.


1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
3) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe potwierdzone odpowiednim oświadczeniem,
4) wykształcenie wyższe magisterskie – administracja, organizacja i zarządzanie, prawo,
5) dziesięcioletni staż pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), w tym co najmniej pięcioletni staż pracy na kierowniczym stanowisku w tych jednostkach lub dziesięcioletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy oraz co najmniej pięcioletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
6) znajomość i umiejętność stosowania niezbędnych przepisów prawnych, w tym   Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Pracy,
7) znajomość struktury i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
8) dobra znajomość obsługi komputera ( w tym znajomość programu MS Office, Exel),
9) nie przynależność do partii politycznych w rozumieniu art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).


III. Wymagania pożądane


1) samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej oraz innym pracownikom Urzędu,
2) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
3) dodatkowe kwalifikacje np. studia podyplomowe, kwalifikacje pedagogiczne,
4) wysoka kultura osobista ,
5) odpowiedzialność i rzetelność,
6) odporność na stres,
7) nieposzlakowana opinia,
8) dyspozycyjność.


IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty.


1) Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV).
2)List motywacyjny,
3) Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane  wykształcenie  i kwalifikacje.
4) Kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy.
5) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
6) Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku.


W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)”


Oferty należy składać osobiście do dnia 30 sierpnia do godz. 15.00 2010r  lub przesyłać pocztą  pod adresem : Urząd Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28- 136 Nowy Korczyn w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy”.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Nie rozpatrywane będą oferty przesłane pocztą które dotrą do sekretariatu później niż dnia 31 sierpnia 2010r.

V.   Etapy konkursu.


Postępowanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Nowy Korczyn zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ( z regulaminem naboru można się zapoznać w  Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie.


W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:


I etap – sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym.


Lista osób, które spełnią wymogi formalne zostanie opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Korczynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie. Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie, najpóźniej na trzy dni przed jego przeprowadzeniem.


II etap –rozmowa kwalifikacyjna.


Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.


VI. Zakończenie postępowania i ogłoszenie wyników


Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach naboru najpóźniej 3 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych.


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie. Z regulaminem naboru kandydaci mogą zapoznać się w  Urzędzie Gminy  w Nowym Korczynie.

 INFORMACJA


Działając  na podstawie art. 13 pkt. 4  ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) informuję, iż:

1. Czesław Bednarski, zam. oś. Sikorskiego 16/17, 28-100 Busko - Zdrój

spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie.

Jednocześnie informuję, że rozmowa kwalifikacyjna z wyżej wymienionym kandydatem odbędzie się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie w dniu 02.09.2010r. o godz. 14.00
Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej będzie traktowana jako rezygnacja
z ubiegania się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie

 

Nowy Korczyn, dn. 01.09.2010r.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE, UL. KRAKOWSKA 1


Sekretarz Gminy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy, konkurs nie został rozstrzygnięty w związku z rezygnacją jedynego kandydata zakwalifikowanego
do II etapu. 

 


Nowy Korczyn, dn. 02.09.2010r.

Zobacz również: