OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 31.07.2007r.

2007-08-01 10:11:09 Aktualności

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a, art.31 , art.32 ustawyz dnia 27 kwietnia 2001 r „Prawo ochrony środowiska” /Dz.U.Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami/ WÓJT GMINY NOWY KORCZYN Podaje do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :

Bez nazwy WÓJT GMINY NOWY KORCZYN


GKB. 7639 -04/2007


Nowy Korczyn, 2007-07-31

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a, art.31 , art.32 ustawyz dnia 27 kwietnia 2001 r "Prawo ochrony środowiska" /Dz.U.Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami/


WÓJT GMINY NOWY KORCZYN


Podaje do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :

rozudowie stacji bazowej telefonii komórkowej 5271 "KORCZYN" przewidzianej do realizacji na działce nr 152/2 położonej w miejscowości Ucisków, na wniosek "SOLVER" Eugeniusz Kwiotkowski ,Jarosław Dziekoński Spółka Jawna ul. Bałtycka 8 44-100 Gliwice pełnomocnika działającego w imieniu PTC "CENTERTEL" Sp.z.o.o ul. Skierniewicka 10a 01 - 230 Warszawa .

Uwagi i wnioski dot. w/w inwestycji można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji , w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pokój nr 11.

WÓJT GMINY

inż. Wiktor Kwas

Zobacz również: