Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku.

2010-11-10 13:18:05 Aktualności

Konkurs ofert dotyczy następujących zadań: ,, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu polegające na : - szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży, - organizowaniu imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu, - bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.

                     WÓJT   GMINY NOWY KORCZYN

 Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz.U. Nr 96 poz.873 z póżn.zm.)

                                       OGŁASZA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku.

I   Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

1. ,, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu polegające  na :
-   szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży,
-   organizowaniu imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,
-   bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu technicznego istniejącej
    bazy  sportowej.
2. Środki przeznaczone na realizację tego zadania stanowi kwota 47 000 zł
( słownie:czterdzieści siedem tysięcy złotych.)
3. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora
finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy.
4.Termin realizacji zadania do 31 grudnia 2011 roku, miejsce realizacji                  
zadania: obiekty sportowe Gminy Nowy Korczyn, obiekty szkolne lokalnych placówek oświatowych.

Wybór ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego w punkcie 2 i 3 w trybie § 2 Uchwały Rady Gminy  Nowy Korczynie NrXII/57/04 z dnia
15-03-2004r w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy,
sposobu  ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.


II

  1.Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane oferty
     najkorzystniejsze w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego
     w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
     i o wolontariacie. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja
     z budżetu gminy po podpisaniu umowy.
  2.Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe
     osoby prawne  i jednostki organizacyjne prowadzące działalność pożytku
     publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie gminy
     oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3.Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do    
Rozporządzenia Ministra  Płacy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty wykonania realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr  264 poz.2207 z dnia 27 grudnia 2005r)


III      Termin składania ofert: 


     Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
     i Polityki Społecznej  z dnia 27 grudnia2005r.W sprawie  wzoru oferty
     realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru  umowy o wykonanie
     zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
     (Dz.U. nr 264 poz.2207) należy składać w terminie  30 dni licząc  od daty
     ukazania się  ogłoszenia w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn ul.Krakowska 1
     pokój  kancelaria UG.

                                                                                                     

Do oferty należy dołączyć:
-   aktualny wypis z KRS ( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia) lub
     odpowiednio wyciąg  z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
     prawny oferenta i umocowanie osób ich reprezentujących.
-    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2010r
-    statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu z którego
     wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania
      oświadczeń woli.
Oferty nie kompletne i nie prawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie
będą rozpatrywane. 

    
IV Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:


   1.Ocena możliwości zrealizowania zadań przez podmiot składający ofertę.
   2.Ocena przedstawionej  w ofercie kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu
      do zakresu rzeczowego zadania.
   3.W przypadku gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert  na realizację
       poszczególnych zadań przekroczy wysokość środków przyznanych na     
       wsparcie tych zadań, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość
       przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do
       posiadanych środków.W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia
       kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów mogą oni
       złożyć oświadczenie, że nie będą oni związani złożonymi ofertami.
V. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy
     w Nowym Korczynie.
 Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie, w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie( pod adresem: www .bip.nowy.
korczyn.pl.)

Nowy Korczyn, 10-11-2010r.                                            Wójt Gminy
                                                                               inż.Wiktor Kwas

Zobacz również: