NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2011-01-18 20:07:04 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Nowy Korczyn OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE Wolne stanowisko urzędnicze: Komendant Straży Gminnej w Nowym Korczynie

Wójt Gminy

Nowy Korczyn

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                   W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

Wolne stanowisko urzędnicze:

Komendant Straży Gminnej w Nowym Korczynie

 

I.    Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6)      wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

II.      Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe magisterskie,

2)      obywatelstwo polskie,

3)      co najmniej 5 - letni staż pracy,

4)      niekaralność,

5)      pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

6)      nieposzlakowana opinia,

7)      znajomość ustawy o strażach gminnych wraz z ustawami pokrewnymi, oraz ustawy o samorządzie gminnym, a także znajomość struktury i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

8)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

9)      prawo jazdy kategorii A i B,

10)  uregulowany stosunek do służby wojskowej.

-        Ponadto kandydat powinien posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowym, znajomość programów pakietów.

 

III.     Wymagania dodatkowe:

-        co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w organizacjach zapewniających bezpieczeństwo,

-        znajomość prawa karnego, administracyjnego, cywilnego,

-        oświadczenie w kierowaniu zespołem,

-        znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,

-        umiejętność wystąpień publicznych, komunikatywność i łatwość przekazywania informacji,

-        mile widziana praktyka na podobnym stanowisku pracy oraz ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych lub uczestnictwo w powyższym kursie,

-        posiadanie świadectwa ukończonych kursów i szkoleń związanych z wykonywaniem pracy strażnika (sztuki walki, specjalistyczne kursy),

-        operatywność,

-        dokładność,

-        wysoka kultura osobista,

-        odpowiedzialność i rzetelność,

-        znajomość obsługi komputera,

-        odporność na stres,

-        dyspozycyjność.

-        samodzielność w podejmowaniu decyzji, odporność na stres, uprzejmość i życzliwość w kontaktach  z interesantami.

 

IV. Opis stanowiska i zakresu zadań wykonywanych.

Do głównych zadań wykonywanych na stanowisku Komendanta Straży Gminnej w Nowym Korczynie będzie należało :

  1. organizowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Gminnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz Regulaminem Straży Gminnej,
  2. fizyczne zabezpieczanie miejsca popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, a także zabezpieczenie miejsca wypadku lub awarii do czasu przybycia właściwych służb (udzielanie pomocy przedlekarskiej),
  3. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji,
  4. współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną i innymi jednostkami, służbami  i instytucjami w zakresie:

a) przestępstwach,
b) wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży,
c) osobach potrzebujących natychmiastowej wykwalifikowanej pomocy medycznej,
d) innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,
e) stwierdzonych awariach,

  1. ochrona porządku w miejscach publicznych oraz kontrola utrzymania ładu i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn,
  2. prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia,
  3. kontrola osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości,
  4. nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia,
  5. reprezentowanie Straży Gminnej na zewnątrz.

 

V. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty.

1)      Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV).

2)      List motywacyjny.

3)      Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

4)      Kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy.

5)      Kserokopia dowodu osobistego.

6)      Kserokopia prawa jazdy.

7)      Kserokopia książeczki wojskowej.

8)      Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

9)      Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku.

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)”

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1)      termin wpływu ofert do Urzędu Gminy: 31.01.2011r.

2)      sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Komendant Straży Gminnej w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie”

3)      miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy - lub na adres Urząd Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 28- 136 N. Korczyn.

4)      Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie - UG w Nowym Korczynie pod tel. 41-377-10-03.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Nie rozpatrywane będą oferty przesłane pocztą które dotrą do sekretariatu później niż dnia 01.02.2011r. do godziny 12-tej.

Do naboru mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymagania określone  w części I i II, oraz złożyli komplet dokumentów o których mowa w części V.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

VII. Etapy konkursu:

Postępowanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze prowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Nowy Korczyn.


Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze  oraz  termin rozmowy kwalifikacyjnej zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w niniejszym ogłoszeniu.

W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym

Lista osób, które spełnią wymogi formalne zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Korczynie. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie. 

II etap – kwalifikacja merytoryczna.

Sprawdzenie wiedzy kandydata  w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych obowiązków podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze  zostanie upowszechniona
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn (www.nowykorczyn.pl ) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.

 


 

Nowy Korczyn 02.02.2011 r.

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
„KOMENDANT STRAŻY GMINNEJ W NOWYM KORCZYNIE”

 

 

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze „Komendant Straży Gminnej w Nowym Korczynie” do następnego etapu Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała następujących kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

 

1. Zbigniew Percik                     zam. Jakuszowice 52, 28-500 Kazimierza Wielka

2. Grzegorz Woźniak                  zam. ul. A. Mickiewicza 48/13, 28-200 Staszów

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej   

Piotr Strach                       

               


Zobacz również: