Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku.

2007-09-28 13:08:36 Aktualności

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn. zm.) OGŁASZA Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku.

Bez nazwy

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN


Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

OGŁASZA
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku.

I. Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

1. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" polegające na:
- szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży,
- organizowaniu imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.
2. Środki przeznaczone na realizację tego zadania stanowi kwota 40.000 zł
( słownie: czterdzieści tysięcy złotych ).
3. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy.
4. Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2008 roku, miejsce realizacji zadania: obiekty sportowe Gminy Nowy Korczyn, obiekty szkolne lokalnych placówek oświatowych.
5. Termin składania ofert: 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie, ul Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.
6. wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od określonego w punkcie 2 w trybie § 2 uchwały Rady Gminy Nowy Korczyn Nr XII/57/04 z dnia 15.03.2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji przedmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

II.
1. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.
2. Oferty mogą składać organizację pozarządowe, kościelne i wyznaniowe osoby prawne i jednostki organizacyjne prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie gminy oraz gminne jednostki organizacyjne.
3 .Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29. października.2003r.w sprawie wzoru oferty wykonania realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U .Nr 193, poz.1891)


III.
Oferty należy składać w terminie do 31 października 2007r w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, pok. nr 10.

IV. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:
1.Ocena możliwości zrealizowania zadań przez podmiot składający ofertę,
2.Ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

V. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 15. 02.2008 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie .
Konkurs ma charakter jawny.

Zobacz również: