Obwieszczenie

2011-05-13 12:34:16 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.1.2011 z dnia 06.05.2011r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „nadbudowie i przebudowie budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie

Nowy Korczyn, 2011-05-11

                                                                                        

Znak: ZITŚ.6733.1.2011                                                                               

 

                                                           OBWIESZCZENIE

 

Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.- z póź. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości ,że po rozpatrzeniu wniosku samorządowego Zakładu Zdrowotnego w Nowym Korczynie - Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją  znak: ZITŚ.6733.1.2011  z dnia 06.05.2011r.  ustalił  lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na „nadbudowie i przebudowie budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie i budowie urządzeń budowlanych niezbędnych do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem”, zlokalizowanego na działce nr ewid.1601 i 1604 w Nowym Korczynie

Niniejszym pismem informuję, że z powyższą decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 11,  tel. (041) 377-10-03 wew. 32. w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy

mgr  inż. Paweł Zagaja

                      

                                  

                                                                                  

 

Zobacz również: