Obwieszczenie

2011-06-02 13:41:24 Aktualności

Urząd Gminy Nowym Korczynie zawiadamia, że zostały zgromadzone dokumenty do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku AKSON Bogna Szewczyk ul. Zamoyskiego 31/202 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej na rzece Nidzie

Nowy Korczyn,2011-05-31

 

Znak: ZITŚ.7639.1.10.2011

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art.10ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000r, poz. 1071 z póź. zm.), w związku z art.33, ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz.1227 ze zm.) Urząd Gminy Nowym Korczynie  zawiadamia, że zostały zgromadzone dokumenty do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z wniosku AKSON Bogna Szewczyk ul. Zamoyskiego 31/202 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej na rzece Nidzie na terenie miejscowości Nowy Korczyn na działkach nr ewid. 1621,1642, 1650 oraz 2022 .

W związku z tym wyjaśnia się, że:

 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają prawo wglądu w akta sprawy i zgłoszenia ewentualnych uwag bądź zastrzeżeń co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie . Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

Zobacz również: