NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2011-06-27 11:31:22 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO
w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1


I. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. nieposzlakowana opinia,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

II.  Wymagania niezbędne:
1. ukończone studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub
    podyplomowe studia administracyjne.
2. posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy: 
   a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu
       terytorialnego lub
   b) w służbie cywilnej, lub
   c) w urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
   d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

Ponadto kandydat na stanowisko Kierownika USC powinien posiadać umiejętność
biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowym oraz programów pakietów
Office oraz wykazać się znajomością przepisów n/w ustaw :
-Prawo o aktach stanu cywilnego,
-Kodeks Postępowania Administracyjnego,
-Kodeks Cywilny,
-Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
-Ustawa o opłacie skarbowej.

III. Wymagania dodatkowe:
-  znajomość języka rosyjskiego w stopniu podstawowym,
-  znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
-  umiejętność wystąpień publicznych, komunikatywność i łatwość przekazywania
   informacji,
-  umiejętność samodzielnej organizacji pracy, dyspozycyjność, odpowiedzialność,
   dokładność, kreatywność, operatywność, samodzielność w podejmowaniu
   decyzji, odporność na stres, uprzejmość i życzliwość w kontaktach 
   z obywatelami,

IV.           Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego 
    i archiwum z zakresu USC,
b) wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego,
c) wydawanie decyzji z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
d) przyjmowanie oświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, 
    o uznaniu dziecka, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia
    dziecka, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 
    o wstąpieniu w związek małżeński,
e) wydawanie zaświadczeń i postanowień w zakresie należącym do USC,
f) dokonywanie wpisów do ksiąg stanu cywilnego w oparciu o zgłoszenie innych
   USC, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe,
g) przygotowywanie projektów decyzji z zakresu ustawy o zmianie imion 
    i nazwisk,
h) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS dotyczącej urodzeń, 
    małżeństw i zgonów.

- Zadania okresowe:
   praca w soboty w zależności od ilości ślubów.

V.          Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
3. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane   wykształcenie i  kwalifikacje,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy,
5. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo
    umyślne (w przypadku zatrudnienia , kandydat przedkłada zaświadczenie 
    o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
    o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. kserokopia dowodu osobistego,
8. aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym  stanowisku,
9  . kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
    (wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem nr. 1 do Rozporządzenia Ministra
    Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2006r. – Dz.U. z 2006r. Nr 125 , poz. 869)


W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458

 
VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1) termin wpływu ofert do Urzędu Gminy: 08.07.2011r.
2) sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie”
3) miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy - lub na adres Urząd Gminy w Nowym Korczynie,
    ul. Krakowska 1, 28- 136 N. Korczyn.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie - UG w Nowym Korczynie lub pod tel. (041) 377 10 03.

Do naboru mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne, o których mowa w pkt.5.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

VII. Etapy konkursu:
Postępowanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze prowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Nowy Korczyn.


Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej po upływie terminu do złożenia dokumentów, kreślonych w ogłoszeniu o naborze. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie indywidualnie.

W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:
I etap – sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym
Lista osób, które spełnią wymogi formalne zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Korczynie. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie. 
II etap – kwalifikacja merytoryczna.
1. Rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze  zostanie upowszechniona
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn (
www.nowykorczyn.pl ) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.

 


Nowy Korczyn 12.07.2011 r.

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE DO NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO
W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE UL. KRAKOWSKA 1

 

 

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji do naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze „Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1” do następnego etapu Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała następujących kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

 

1. Małgorzata Kaszowicz - Gzyl       zam. ul. Mickiewicza 4/22 28 – 100 Busko-Zdrój

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej   

Piotr Strach                           

 


 

Informacja o wyniku naboru

 

 NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE  GMINY

 W NOWYM KORCZYNIE, UL. KRAKOWSKA 1

 

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO W NOWYM KORCZYNIE

 

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana oferta:

 

 

 

Pani Małgorzata Kaszowicz - Gzyl  zam. ul. Mickiewicza 4/22   28 – 100 Busko-Zdrój

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani  Małgorzata Kaszowicz - Gzyl  spełniła wszystkie wymogi formalne określone               w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ogłoszone przez Wójta Gminy Nowy Korczyn. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała niezbędną wiedzę wymaganą do wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku pracy.

 

 

 

Nowy Korczyn, 15.07.2011r.

Wójt Gminy Nowy Korczyn

Paweł Zagaja             

 

 

Zobacz również: