OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-06-30 15:27:38 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 02.08.2011 roku, o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz.U.Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się  w dniu 02.08.2011 roku, o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.
Wadium należy wpłacić do dnia 28.07.2011 roku do godz. 15:00.
Działka
oznaczona numerem ewidencyjnym 69/2 obręb Ostrowce o powierzchni 0,1042 ha  KW K11B/00018634/9. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położona jest w miejscowości Ostrowce Gm. Nowy Korczyn.                        Uchwałą  Nr IX/51/2011 z dnia 15 kwietnia 2011r. Rada Gminy w Nowym Korczynie wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości komunalnej w drodze przetargowej.

Urząd Gminy w Nowym nie posiada uchwalonego m.p.z.p. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn działka znajduje się na terenie usług podstawowych istniejących.

Cena wywoławcza: 23 264,00 zł . Wadium 4 000 zł.

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Nowym Korczynie: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010. Na przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wpłaty na w/w rachunek bankowy Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygra przetarg, odstąpi od zawarcia aktu notarialnego.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości,

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.Nr 167, poz. 1758 z 2004r. – jednolity tekst z późniejszymi zmianami). Cudzoziemcy dodatkowo muszą przedłożyć ważne zezwolenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Nie przedłożenie takiego zezwolenia w okresie 6 miesięcy od dnia wygrania przetargu spowoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Nowy Korczyn a przetarg czyni niebyłym.
Wylicytowana w przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty.

Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony koszt opracowania operatu szacunkowego.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, a wpłacone wadium podlega zwrotowi.
Bliższych informacji udziela
Stefan Majcher – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy oraz Alina Żelazna - Inspektor tel/fax. 041/3771003 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

 

Zobacz również: