Obwieszczenie

2011-07-13 14:35:56 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.2.2011 z dnia 12.07.2011r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

Nowy Korczyn, 2011-07-13

                                                                                        

Znak: ZITŚ.6733.2.2011                                                                               

 

                                                           OBWIESZCZENIE

 

Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.- z póź. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości ,że po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kielce-Rejon Busko-Zdrój  - Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją  znak: ZITŚ.6733.2.2011  z dnia 12.07.2011r.  ustalił  lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku magazynowego do przechowywania soli oraz placów składowych piasku , tłucznia i wszelkich materiałów stosowanych przy zimowym  utrzymaniu dróg na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 147/2 , położonej w miejscowości Grotniki Duże gmina Nowy Korczyn.

Niniejszym pismem informuję, że z powyższą decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 11,  tel. (041) 377-10-03 wew. 32. w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy

mgr  inż. Paweł Zagaja

                      

                                  

                                                                                 

 

 

Zobacz również: