Obwieszczenie

2011-08-02 14:52:24 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie informuje, że w dniu 29.07.2011 r. zostało wydane postanowienie ZNAK:ZITŚ- 7639.2.2011 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla „ przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Piasek Wielki na działkach nr ewid. 712 i 713”

Nowy Korczyn,2011-08-01

ZITŚ- 7639.2.2011

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy w Nowym Korczynie

Zgodnie z art. 79 ust. 1 oraz art.21 ust. 1 i ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227),   

Wójt Gminy 

w Nowym Korczynie

informuje, że w dniu 29.07.2011 r. zostało wydane postanowienie  ZNAK:ZITŚ- 7639.2.2011

o  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Piasek Wielki na działkach nr ewid. 712 i 713”

 

Niniejszym pismem informuję, że z powyższym postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 11,  tel. (041) 377-10-03 wew. 31 w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

 

Zobacz również: