OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2011-08-29 09:52:32 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się  w dniu 30.09.2011 roku, o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz.U.Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się  w dniu 30.09.2011 roku, o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. Wadium należy wpłacić do dnia 26.09.2011 roku. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 210/3 obręb Brzostków o powierzchni 670 m2  KW 18633 Nieruchomość gruntowa zabudowana – lokal użytkowy usytuowany w budynku wielorodzinnym - położona jest w miejscowości Brzostków Gm. Nowy Korczyn. Uchwałą  Nr XXXII/172/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. Rada Gminy w Nowym Korczynie wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości komunalnej w drodze przetargowej. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 5132/19949 Urząd Gminy w Nowym nie posiada uchwalonego m.p.z.p. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn działka znajduje się na terenie usług podstawowych istniejących. Cena wywoławcza: 20 000,00 zł . Wadium 3 000 zł. Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Nowym Korczynie: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010. Na przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wpłaty na w/w rachunek bankowy Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygra przetarg, odstąpi od zawarcia aktu notarialnego. Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.Nr 167, poz. 1758 z 2004r. – jednolity tekst z późniejszymi zmianami). Cudzoziemcy dodatkowo muszą przedłożyć ważne zezwolenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Nie przedłożenie takiego zezwolenia w okresie 6 miesięcy od dnia wygrania przetargu spowoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Nowy Korczyn a przetarg czyni niebyłym. Wylicytowana w przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty. Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony koszt opracowania operatu szacunkowego. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, a wpłacone wadium podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela Stefan Majcher – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy oraz Alina Żelazna - Inspektor tel/fax. 041/3771003 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.  

Zobacz również: