OGŁOSZENIE PRZETARG II

2011-08-29 10:19:47 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę na okres do dnia 31.12.2012r.

        OGŁOSZENIE PRZETARG II   Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z  późn. zm.) Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę na okres do dnia 31.12.2012r. 1. Teren o powierzchni 7400,00m2 w Grotnikach Dużych ( plac utwardzony– asfalt, uzbrojony - energię elektryczną, woda, zabudowany – obiekt budowlany o konstrukcji blaszanej o pow. 220,8m2 , budynek murowany o pow. 90m2, budynek murowany o pow. 52 m2) położony na działce nr 429 o powierzchni 0,7400ha, uwidocznionej w KW. 3083, stanowiący własność Gminy Nowy Korczyn, przeznaczony jest do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na usługi podstawowe. 2. Obecnie Gmina Nowy Korczyn nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. 3. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia, warunki zmiany opłat: Minimalna stawka miesięcznego czynszu dzierżawy gruntu ustalona została w wysokości: 0,20 zł/m2 (słownie: 0,20 zl) netto, za 1 m2 powierzchni użytkowej i płatnym z góry do 30 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Do opłaty dzierżawnej doliczony zostanie podatek od nieruchomości oraz opłaty za wodę i energię elektryczną. Czynsz dzierżawny może ulec zwiększeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS, w okresach nie krótszych niż jeden rok 4. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawnej winny w terminie do 30.09 .2011r do godz. 1000 złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 ofertę na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości ( nr działki), propozycję zagospodarowania nieruchomości, proponowany okres dzierżawy oraz proponowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy. Otwarcie ofert 30.09.2011r godz. 10:15 w budynku Urzędu Gminy ul Krakowska 1 pok nr 8 Wadium w  wysokości 1 200 zł należy wpłacić do dnia 26.09.2011 na konto Urzędu Gminy w Nowym Korczynie: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010. Na przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wpłaty na w/w rachunek bankowy Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygra przetarg, odstąpi od zawarcia aktu notarialnego. Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 5. Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. 6. Szczegółowe informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn ul. Krakowska 1 tel. ( 041) 37 71 003  

Zobacz również: