Zaproszenie

2011-09-12 21:45:39 Aktualności

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Parchocin na odcinku 450 mb

Znak:   ZITŚ7330.20.2011

 

 

                                                      ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Parchocin na odcinku 450 mb o wartości poniżej 14 000 Euro.

W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych,
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1, 28 – 136 Nowy Korczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  wykonanie zadania pn: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Parchocin na odcinku 450 mb

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Parchocin na odcinku 450 mb

II. Zakres robót: zgodnie z przedmiarem robót  który stanowi załącznik do zaproszenia
III. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.
Roboty winny być wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i normami oraz zasadami wykonania robót budowlanych obowiązującymi w tym zakresie.
Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego do dnia 16.09.2011 r. do godz. 10:00. Otwarcie komisyjne złożonych ofert nastąpi w dniu 16.09.2011 r.o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 6.
Kryterium oceny ofert:  cena oferty uwzględniająca zakres całego zadania - 100 % .Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
Czas realizacji zamówienia: do dnia 15.11.2011r.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Stefan Majcher   Tel.  041 3771003 wew. 32 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  od 800  do 1400.

 

 

 

 Dokumenty do pobrania:

 

>>PRZEDMIAR

>>OFERTA

Zobacz również: