Obwieszczenie

2011-09-28 11:00:27 Aktualności

Zostało wszczęte na wniosek Gminy Nowy Korczyn postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :przebudowie budynku OSP ( wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebudowa instalacji wod.kan i elektrycznej) i budowa zbiornika na ścieki z przyłączem sanitarnym, zlokalizowanego na działce nr ewid. 430 w Czarkowach gm. Nowy Korczyn

Nowy Korczyn,2011-09-26

 

 

Znak:ZITŚ.6733.4.2011

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Korczyn

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61§ 4 , art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,

 

że zostało wszczęte na wniosek Gminy Nowy Korczyn postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

przebudowie budynku OSP ( wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebudowa instalacji wod.kan i elektrycznej) i budowa zbiornika na ścieki z przyłączem sanitarnym, zlokalizowanego na działce nr ewid. 430 w Czarkowach gm. Nowy Korczyn

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego

ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia

w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul.Krakowska 1 , pokój nr 11

 

Zobacz również: