ZARZĄDZENIE Nr 85/2011

2011-10-12 15:05:31 Aktualności

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

ZARZĄDZENIE Nr 85/2011

 

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 11.10.2011 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomo-

ściami /Dz.U. Z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. Zmianami/ oraz uchwał Rady Gminy

w Nowym Korczynie Nr XII/75/2011 i Nr XII/77/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku w spra-

wie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu zarzą-

dam co następuje:

 

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.      Obręb 0006 Grotniki Duże działka ewidencyjna Nr 120/2 o powierzchni 0,9200 ha

nie zabudowana, wymieniona w załączniku numer 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Obręb 0003 Brzostków działka ewidencyjna Nr 98 o powierzchni 0,0600 ha zabudowana budynkiem gospodarczym, ze sprzedanymi nakładami na jego budowę, wymieniona w załączniku numer 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wymienione w § 1 załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, będące jednocześnie

wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostaną wywieszone na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, a informacja o jego wywieszeniu zostanie podana

do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Tygodniku Ponidzie, a także na stronie

internetowej Urzędu Gminy BIP www.nowykorczyn.pl.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Infrastruktury Technicznej, Gospodarki

Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

  

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr 85/2011

 

Wójta  Gminy Nowy Korczyn  z  dnia 11października 2011r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do

sprzedaży  w trybie  przetargu 

  

 

 

 W  Y  K  A  Z

 

nieruchomości  rolnej   położonej w  Grotnikach Dużych  przeznaczonej 

 do  sprzedaży

 

Nieruchomość;

 

1. Działka  nr  120/2

 

2.Własność  Gminy  Nowy Korczyn   - decyzja znak: D.IG.IV.7710-82/08-Wojewody Świetokrzyskiego

 

3.Powierzchnia   działki 0,92 ha

 

4.Nieruchomość  rolna  położona  w   Grotnikach Dużych

 

5.Brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów    zapisana  jako użytek rolny

 

6/ Cena  nieruchomości  wynosi       19 861,00 złotych (brutto)

w tym:

     -  wartość  rynkowa  gruntu   19 000,00 zł (brutto )

     -  wycena   - 700,00 + VAT  = 861,00 (brutto )                                   

 

 


 

 

 

Załącznik  Nr 2  do zarządzenia Nr 85/2011

 

Wójta  Gminy Nowy Korczyn  z  dnia 11października 2011r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do

sprzedaży  w trybie  przetargu 

 

 

 

 

 W  Y  K  A  Z

 

nieruchomości  rolnej   położonej w  Brzostkowie  przeznaczonej 

 do  sprzedaży

 

Nieruchomość;

 

1. Działka  nr  98

 

2.Własność  Gminy  Nowy Korczyn   -decyzja znak: - IG.IV.7723-48-1/10 Wojewody Świętokrzyskiego

 

3.Powierzchnia   działki 0,0600 ha

 

4.Nieruchomość zabudowana położona  w Brzostkowie

 

5.Brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów    zapisana  jako użytek rolny .

 

6/ Cena  nieruchomości  wynosi   8615,00 złotych (brutto)

w tym:

     -  wartość  rynkowa  gruntu   8000,00 zł (brutto ) 

     -  wycena   - 500,00 + VAT  = 615,00 zł (brutto)                                    

Zobacz również: