Obwieszczenie

2011-10-21 10:22:12 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.3.2011 z dnia 20.10.2011r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: nadbudowie, rozbudowie, przebudowie z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Brzostkowie

Nowy Korczyn, 2011-10-20

                                                                                        

Znak: ZITŚ.6733.3.2011                                                                               

 

 

                                                           OBWIESZCZENIE

Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.- z póź. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości ,że po rozpatrzeniu wniosku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie - Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją  znak: ZITŚ.6733.3.2011  z dnia 20.10.2011r.  ustalił  lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na: nadbudowie, rozbudowie, przebudowie      z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Brzostkowie znajdującego się  na działce budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 473/1, położonej w miejscowości Brzostków , gmina Nowy Korczyn

Niniejszym obwieszczeniem informuję, że z powyższą decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 11,  tel. (041) 377-10-03 wew. 32. w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Zobacz również: