OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2012-03-21 20:12:18 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Korczynie, w skład którego wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie, Samorządowe Gimnazjum im. św. Kingi w Nowym Korczynie

Wójt Gminy Nowy Korczyn

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora  Zespołu Szkół w Nowym Korczynie, w skład którego wchodzi:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie,              
2) Samorządowe Gimnazjum im. św. Kingi w Nowym Korczynie


 

l. Do  konkursu  mogą  przystąpić  nauczyciele  mianowani  lub  dyplomowani,  którzy  spełniają  łącznie następujące wymagania:

a)      ukończyli studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum i szkole podstawowej,

b)     ukończyli studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,

c)      posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d)     przed przystąpieniem do konkursu uzyskali:

 

      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

      w przypadku nauczycieli akademickich - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

 

e)      spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f)      nie byli karani karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. -      Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczycieli      akademickich -karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne,

g) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)  nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

i) nie byli karani zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

2.Do konkursu mogą także przystąpić nauczyciele mianowani lub dyplomowani spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania oceny, o której mowa w pkt. l.d, którzy są:

a)      zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach, o których mowa w § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszcze­gólnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) lub

b)     urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j.: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.).

3.Do   konkursu   mogą   przystąpić   również   osoby   niebędące   nauczycielami,   które   spełniają   łącznie następujące wymagania:

a)      posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

b)      ukończyli studia magisterskie,

c)      posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

d)     mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych,

e)      nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

f)       spełniają wymagania, o których mowa w pkt.  l.b, l.e, l.g, l.i.

 

 

4,Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Nowym Korczynie,

b)   poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego doku­mentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 

         stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

         stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

         stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym -   w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 4.c (oryginały lub kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

e)   dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą (oryginały lub kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

f)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środ­kami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

k)akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (oryginał lub kopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem) - w przypadku nauczycieli,

1) karta oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego, o których mowa w pkt. l.d (oryginał lub kopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem) - nie dotyczy nauczycieli, o których mowa w pkt. 2 oraz osób niebędących nauczycielami,

 m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawa o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)- w przypadku nauczycieli i nauczycieli akademickich,

n)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicz­nych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Korczynie.

    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Korczynie" w  sekretariacie Urzędu  Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1 w terminie do  dnia 5 kwietnia 2012 r. do godziny 15.00.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nowy Korczyn

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie.


ZARZĄDZENIE NR  12/2012
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Korczynie 


        Na podstawie art. 36a w związku z art. 5c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zm.)

Wójt Gminy Nowy Korczyn
zarządza, co następuje:


 § 1.


Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  w Nowym Korczynie, w skład którego wchodzi:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie,
2) Samorządowe Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie. 

 
§ 2.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko wymienione w § 1, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się na stronach Biuletynu  Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Nowy Korczyn i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Korczyn.            

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.    

Zobacz również: