OGŁOSZENIE O PRZETARGU II

2012-08-08 11:31:01 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż używanej koparko - ładowarki JCB 3CX, stanowiącej własność Gminy Nowy Korczyn

Nowy Korczyn, 08.08.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Nowy Korczyn

ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż używanej

koparko - ładowarki JCB 3CX, stanowiącej własność Gminy Nowy Korczyn.

 Data otwarcia ofert pierwszego przetargu - 2 sierpnia 2012r. o godz. 1015

Niniejszy przetarg zwolniony jest ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art.4 pkt 8. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

Rok produkcji: 1989 r.

Wskazanie licznika: ok. 7 900 [mth]

Kolor: żółty

Rodzaj pojazdu: koparko-ładowarka, maszyna budowlana

Dopuszczalna masa operacyjna: 8 425 [kg]

Silnik: Perkins 4,4 dm3, 70 [kW]

Koparko-ładowarka zużyta proporcjonalnie do przebiegu, wykorzystywana do prac remontowych, plantowania żwiru oraz naprawy i utrzymania dróg na terenie Gminy Nowy Korczyn.

Cena wywoławcza: 26 000zł (dwadzieścia sześć tysięcy zł) brutto.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KOPARKA” w sekretariacie (pokój nr 5) Urzędu Gminy, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. Termin składania ofert upływa

17 sierpnia 2012 r. o godz. 1000.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko lub nazwę firmy

- adres oferenta

- ofertę cenową

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy do upływu składania ofert wpłacą wadium na konto Urzędu Gminy Nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010 w wysokości 500zł.

 

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie ulega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 17 sierpnia 2012r. o godz. 1015.

 

Kryterium wyboru oferty stanowi: cena 100%.

 

Sprzęt(koparko-ładowarkę) można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie w dniach roboczych w godz. 1000 – 1400. Po wcześniejszym uzgodnieniu. Dodatkowych informacji udziela Pan Z-ca Wójta Piotr Strach pokój nr 8 , tel. 41 377 10 03.

Zobacz również: