Obwieszczenie ZITŚ.6733.2.2012

2012-12-20 12:41:59 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.1.2012 z dnia 20.12.2012r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

Nowy Korczyn, 2012-12-20

                                                                                        

Znak: ZITŚ.6733.2.2012                                                                               

 

 

                                                           OBWIESZCZENIE

            Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.- z póź. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości ,że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Korczyn z siedzibą w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn - Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją  znak: ZITŚ.6733.1.2012  z dnia 20.12.2012r.  ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na:

- przebudowie pomieszczeń części istniejącego budynku stanowiącego własność Gminy Nowy Korczyn wraz z przebudową instalacji wewnętrznej wod – kan., centralnego ogrzewania, elektrycznej i gazowej z adaptacją do celów edukacyjno – środowiskowych (Świetlica Środowiskowa dla dzieci), znajdującego się na działce budowlanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 210/4, 211/1, 212/1, położonej w miejscowości Brzostków , gmina Nowy Korczyn oraz budowie urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane /j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z póź. zm./, niezbędnych do użytkowania przedmiotowego obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Niniejszym obwieszczeniem informuję, że z powyższą decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 11,  tel. (041) 377-10-03 wew. 32. w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Zobacz również: