ZARZĄDZENIE Nr 59/2012

2012-12-27 10:20:12 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012


Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 17.12.2012 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. Zmianami/ oraz uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr XXV/162/2012 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu zarządzam co następuje:


§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Obręb 0002 Błotnowola działka ewidencyjna Nr 377/2 o powierzchni 0,29 ha rolna ,wymieniona w załączniku numer 1 do niniejszego zarządzenia.§ 2

Wymieniony w § 1 załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, będzie jednocześnie wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni,a informacja o jego wywieszeniu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Tygodniku Ponidzie, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy BIP www.nowykorczyn.pl.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Infrastruktury Technicznej,Gospodarki

Przestrzennej,Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/2012


Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 grudnia 2012 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.W Y K A Z


Nieruchomości rolnej położonej w Błotnowoli przeznaczonej do sprzedaży.


Działka Nr 377/2


1. Własność Gminy Nowy Korczyn – Decyzja Wojewody Nr IG.IV.7532.48.1.1 z dnia 11.05.2011 r.

2. Powierzchnia działki- 0,29 ha.

3. Nieruchomość rolna położona w Błotnowoli.

4. Brak planu – w ewidencji gruntów zapisana jako działka rolna.

5. Cena nieruchomości wynosi 9528,00 zł (netto).

Zobacz również: