ZARZĄDZENIE Nr 60/2012

2012-12-27 10:32:58 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE Nr 60/2012


Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 17.12.2012 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.Na podstawie art. 37 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. Zmianami/ oraz uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr XXV/161/2012 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej zarządzam co następuje:


§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Obręb 0003 Brzostków działka ewidencyjna Nr 261/2 o powierzchni 0,0463 ha rolna ,wymieniona w załączniku numer 1 do niniejszego zarządzenia.§ 2

Wymieniony w § 1 załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, będzie jednocześnie wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni,a informacja o jego wywieszeniu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Tygodniku Ponidzie, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy BIP www.nowykorczyn.pl.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej,Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2012


Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

W Y K A Z


nieruchomości rolnej położonej w Brzostkowie przeznaczonej do sprzedaży.

I. Działka nr 261/2

1. Własność Gminy Nowy Korczyn- Decyzja Wojewody Nr IG.IV.7510.71.11 z dnia 16.11.2011 r.

2. Powierzchnia działki 0,0463 ha

3. Nieruchomość rolna położona w Brzostkowie

4. Brak planu – w ewidencji gruntów zapisana jako działka rolna

5. Cena nieruchomości wynosi 2594,00 zł (netto)


Zobacz również: