ZAPROSZENIE ZITŚ.7021. 21 .2012

2012-12-28 19:23:59 Aktualności

do złożenia oferty na dostawę materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji o wartości poniżej 14 000 Euro.

Znak:   ZITŚ.7021. 21 .2012

 

 

                                                      ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na dostawę materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji o wartości poniżej 14 000 Euro.

W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych,
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1, 28 – 136 Nowy Korczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji tj.
1. Podchloryn sodu - 5,0 t.
Do każdej partii zamówionego podchlorynu Wykonawca dołączy Świadectwo jakości produktu

2. Chlorek poliglinu wysokozasadowy PAX XL 19 – 5 000 kg.
Przy każdej dostawie wymagana karta charakterystyki koagulantu

3. Koszt transportu dostawy  ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić towary zgodne z polskimi normami dla produktów objętych niniejszy zamówieniem i za każde odstępstwo ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego

5. Podana ilość dostawy materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji jest wartością szacunkową. Zamawiający dopuszcza możliwość mniejszej ilości dostawy materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji niż podane wyżej bez żadnych roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

II. Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego do dnia     09.01 .2012 r. do godz. 10:00.
Kryterium oceny ofert:  cena oferty uwzględniająca zakres całego zadania - 100 % .Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
Czas realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2013r.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Stefan Majcher   Tel.  041 3771003 wew. 32 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  od 800  do 1400.

 

 

 


 

……………………………………..

/nazwa i adres wykonawcy/                                                                  miejscowość i data

 

 

Gmina Nowy Korczyn

Ul. Krakowska 1

28 – 136 Nowy Korczyn

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 Euro, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji tj.
1. Podchloryn sodu - 5,0 t.
Do każdej partii zamówionego podchlorynu Wykonawca dołączy Świadectwo jakości produktu

2. Chlorek poliglinu wysokozasadowy PAX XL 19 – 5 000 kg.
Przy każdej dostawie wymagana karta charakterystyki koagulantu

1. Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotowym zamówieniem za

Podchloryn sodu 5,0t  - Cenę brutto ……………… słownie……………………………………………………

Chlorek poliglinu wysokozasadowy PAX XL 19 – 5 000 kg- Cenę brutto ……………… słownie……………………………………………………

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia nie wnosimy zastrzeżeń.

 

 

 

..........................................

 /podpisy i pieczątki imienne/

Zobacz również: