ZAPROSZENIE ZITŚ.7021. 22 .2012

2012-12-28 19:26:31 Aktualności

do złożenia oferty na opracowanie projektu nowych warunków wraz z wnioskiem o ustanowienie strefy ochrony ujęcia wód powierzchniowych w Nowym Korczynie o wartości poniżej 14 000 Euro.

Znak:   ZITŚ.7021. 22 .2012

 

 

                                                      ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na opracowanie
projektu nowych warunków wraz z wnioskiem o ustanowienie strefy ochrony ujęcia wód powierzchniowych w Nowym Korczynie  o wartości poniżej 14 000 Euro.

W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych,
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1, 28 – 136 Nowy Korczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie
projektu nowych warunków wraz z wnioskiem o ustanowienie strefy ochrony ujęcia wód powierzchniowych w Nowym Korczynie.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Projekt powinien zawierać:

1.      Charakterystykę fizjograficzną  zlewni

2.      Charakterystykę ujęcia wody

3.      Strukturę użytkowania i zagospodarowania zlewni ze szczególnym uwzględnieniem degradację środowiska wodnego

4.      Hydrologię i hydrografię zlewni

5.      Propozycje zasięgu strefy ochronnej bezpośredniej i pośredniej

6.      Propozycje zakazów, nakazów i ograniczeń

7.      Identyfikację źródeł i ognisk zanieczyszczeń w zlewni

8.      Sposoby ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko wodne

Ofertę cenową należy przedstawić w rozbiciu na:
1. Projekt wraz z wnioskiem, dotyczący strefy bezpośredniej (w granicach dotychczasowych).
2. Projekt uwzględniający wniosek i strefę ochrony pośredniej od ujęcia rzeki Maskalis do ujęcia wody w Nowym Korczynie

II. Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego do dnia     09.01 .2012 r. do godz. 11:00.
Kryterium oceny ofert:  cena oferty uwzględniająca zakres całego zadania - 100 % .Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
Czas realizacji zamówienia: do dnia 31.04.2013r.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Stefan Majcher   Tel.  041 3771003 wew. 32 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  od 800  do 1400.

 

 

 


 

 

 

……………………………………..

/nazwa i adres wykonawcy/                                                                  miejscowość i data

 

 

Gmina Nowy Korczyn

Ul. Krakowska 1

28 – 136 Nowy Korczyn

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 Euro, którego przedmiotem jest opracowanie projektu nowych warunków wraz z wnioskiem o ustanowienie strefy ochrony ujęcia wód powierzchniowych w Nowym Korczynie  o wartości poniżej 14 000 Euro w zakresie:

1.      Charakterystykę fizjograficzną  zlewni

2.      Charakterystykę ujęcia wody

3.      Strukturę użytkowania i zagospodarowania zlewni ze szczególnym uwzględnieniem degradację środowiska wodnego

4.      Hydrologię i hydrografię zlewni

5.      Propozycje zasięgu strefy ochronnej bezpośredniej i pośredniej

6.      Propozycje zakazów, nakazów i ograniczeń

7.      Identyfikację źródeł i ognisk zanieczyszczeń w zlewni

8.      Sposoby ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko wodne

 

1. Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotowym zamówieniem za

Projekt wraz z wnioskiem, dotyczący strefy bezpośredniej (w granicach dotychczasowych).  - Cenę brutto ……………… słownie……………………………………………………

Projekt uwzględniający wniosek i strefę ochrony pośredniej od ujęcia rzeki Maskalis do ujęcia wody w Nowym Korczynie

 - Cenę brutto ……………… słownie……………………………………………………

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia nie wnosimy zastrzeżeń.

 

 

 

..........................................

/podpisy i pieczątki imienne/

 

Zobacz również: