Obwieszczenie ZITŚ.6733.3.2012

2013-01-16 14:36:41 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Nowy Korczyn,2013-01-16

 

Znak:ZITŚ.6733.3.2012

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Korczyn

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61§ 4 , art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.

 

zawiadamiam,

 

że zostało wszczęte na wniosek Gminy Nowy Korczyn postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

·         Rozbudowie budynku oraz przebudowie pomieszczeń wewnętrznych Świetlicy Środowiskowej w Błotnowoli w celu wydzielenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i magazynowych wraz z przebudową instalacji wody, kanalizacji, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i gazu.

·         budowie urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane /j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z póź. zm./, niezbędnych do użytkowania przedmiotowego obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

·         rozbiórka  nieużytkowanego budynku po byłej mleczarni oraz ustępów nieskanalizowanych znajdujących się na terenie nieruchomości

·         budowie zjazdu publicznego  z drogi powiatowej nr 130 T relacji Nowy  Korczyn – Rataje Słupskie.

                 na działce nr ewid.487/1 położonej w Błotnowoli

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego

ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia

w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul.Krakowska 1 , pokój nr 11

                                                                                           

 

 

                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                           mgr inż.Paweł Zagaja

Zobacz również: