Obwieszczenie ZITŚ.6733.4.2012

2013-01-25 08:50:01 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Nowy Korczyn,2013-01-24

 

Znak: ZITŚ.6733.4.2012

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Korczyn

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61§ 4 , art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.

 

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte na wniosek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą Winiary 58 , 28-136 Nowy Korczyn,

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

- zmianie sposobu użytkowania na cele rehabilitacji, części pomieszczeń mieszkalnych piętra budynku stanowiącego Placówkę Opiekuńczo-Wychowaczą wraz z jego rozbudową o klatkę schodową z szybem windowym,  znajdującego się na działce budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnymi 137/1, położonej w miejscowości Winiary, gmina Nowy Korczyn

 

- budowa urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane /j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z póź. zm./, niezbędnych do użytkowania przedmiotowego obiektu zgodnie z przeznaczeniem

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego

ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia

w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul.Krakowska 1 , pokój nr 11

Zobacz również: