Obwieszczenie z dnia 12.2.2013

2013-02-13 13:24:33 Aktualności

o wydaniu postanowienia ustalającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu materiału dowodowego

OBWIESZCZENIE

 Wójta Gminy w Nowym Korczynie

z dnia 12 luty 2013roku

 o wydaniu  postanowienia ustalającego  brak  konieczności  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na środowisko

oraz o zebraniu materiału dowodowego

            Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) oraz art.10, art.49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego

Wójt Gminy w Nowym Korczynie

zawiadamia  strony postępowania

1.      O wydaniu w dniu 12 luty 2013 r  postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak: ZITŚ.7639.4.2012.2013             

2.      O wydaniu w dniu12 luty 2013 r  zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia, znak: ZITŚ.7639.4.2012.2013             

dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Grotniki Duże realizowanego przez Gminę Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn ” na działkach ewidencyjnych:

Obręb -Grotniki Duże

200, 201, 202, 203, 204, 307, 342, 343, 374, 375, 376, 378, 379, 263,377, 371, 353, 345, 350, 208, 80, 168, 344,  284/1, 441, 442, 443, 413, 456

Obręb Grotniki Małe

213, 212, 242/1, 1067, 195/1, 1030/1, 230/1, 231/1, 243/1, 1078, 234/1, 1032/1, 1073, 1075/2, 1074, 1065, 1064, 182/3, 1070/2, 1083, 1061/1, 224/1, 1075/1, 1068, 220/1, 217, 218, 1059,  192/1, 221/1, 229/1, 1022/1, 1107/1, 206/1, 1024, 1025, 1233, 208/1, 236, 237/2, 207, 208/2, 1072, 1077, 1047/1, 1048, 1004, 1005, 245, 1026, 1027, 1123, 1238, 1049, 1051, 206/3, 1045/1, 233/1, 228/1, 182/1, 1071, 1046/1, 1062, 1080, 1029/2, 1066, 247, 248, 193/3, 222/3, 1044/1, 1023, 1031/1, 211, 240/1, 299, 238/1, 209, 222/4, 198/1, 227/1, 1021, 1028, 1124/3, 210/2, 239/5, 194/1, 223/1, 225/1, 1061/2, 237/1, 241/3, 1085, 241/2, 244/1,1076,  246/1, 1063/3, 1079,  1043/1, 196/2, 1084, 1218, 197/4, 226/4, 235/2, 182/4, 232/4, 232/5, 239/3, 1029/1, 226/6, 239/4, 210/1, 1216, 287/1, 226/5, 300, 1234, 1235, 1050, 1217, 1236, 1013, 1012/2, 284/1, 214, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1230, 1012/1, 1014, 1058, 1060/4, 1232, 268, 205, 216, 1003, 1015, 1231, 1016/1, 1134, 1133, 1070/1, 1042/1, 161, 162, 163, 164, 165,160

Obręb Pawłów

64, 222, 224, 230, 61, 220, 231, 252, 213, 214, 209, 49, 31, 216,  225,  253, 241, 28, 53, 56, 250, 65, 58,  248, 239, 29/1, 32, 244, 217,  215, 18, 19, 17, 175, 218, 228, 221, 45, 234, 233, 210, 211, 212, 16, 59, 60, 226/1, 247, 203, 30, 229, 237, 254, 227, 238, 251, 201, 202, 232, , 11, 223, 46/2, 48, 117, 240, 219, 208, 207, 206, 204, 29/2, 20,

Obręb Brzostków

Arkusz 1.

11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18/2, 18/1, 19, 20, 21/1, 475, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 28/1, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 53/2, 53/1, 56/2, 56/1, 56/3, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78,  79, 80, 81, 82, 83/1, 84, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 477, 90/1, 90/2, 91, 92/3, 92/1, 93/2, 94/2, 95, 96, 97/2, 97/1, 102, 103/1, 103/2, 104/2, 105/5, 105/4, 106/2, 106/1, 107, 108, 109, 110, 111, 112/2, 112/1, 113, 114/1, 115/1, 115/2, 451/1, 451/4, 451/5, 450, 449/2, 449/1, 448, 447, 446, 445, 444/3, 444/2, 443, 442, 441, 440, 439/1, 438, 436,  434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 458, 459, 460/1, 460/2, 461/1, 461/2, 462, 463, 464, 465/1, 466/1, 466/3, 466/2, 469, 470, 471/1, 471/2, 472, 473/1, 484, 476, 479,

Arkusz 2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22/1, 24/1, 23/1, 23/2, 24/2, 25/3, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/3, 30/2, 30/4, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 629, 37, 38, 39, 40/3, 42, 43, 640, 44/2, 44/1, 45, 46/1, 46/2, 47/1, 48, 49/1, 49/2, 49/3, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/2, 58, 59, 60, 210/3, 210/4, 211/1,  210/2, 212/1, 636, 236, 237/1, 211/2, 212/1, 212/2, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 251, 252/1, 252/2, 226, 227, 254, 228, 229, 255, 230, 256, 231, 257, 258/1, 233/1, 233/2, 258/2, 234, 259, 235/1, 235/2, 261/3, 261/2, 261/5, 262/2, 263, 264, 637, 262/1, 209, 208, 261/1, 630, 631,

Arkusz 3

571, 570,

Oczyszczalnia ścieków

Lp

Nr

Właściciel

Adres

działki

Obręb: NOWY KORCZYN

1

342

Gmina NOWY KORCZYN

UL. KRAKOWSKA 1 , 28-136  NOWY KORCZYN

2

343

Gmina NOWY KORCZYN

UL. KRAKOWSKA 1 , 28-136  NOWY KORCZYN

3

375

Gmina NOWY KORCZYN

UL. KRAKOWSKA 1 , 28-136  NOWY KORCZYN

4

376

Gmina NOWY KORCZYN

UL. KRAKOWSKA 1 , 28-136  NOWY KORCZYN

5

379

Gmina NOWY KORCZYN

UL. KRAKOWSKA 1 , 28-136  NOWY KORCZYN

 

położonych na terenie gminy Nowy Korczyn.

Inwestor przedsięwzięcia: Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1

Z treścią postanowienia oraz z zebranym materiałem dowodowym w sprawie strony postępowania mogą  zapoznać  się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie II piętro pokój nr 12 w godzinach urzędowania tj. od  7.00 -15.00 15.15 od poniedziałku do piątku.

W niniejszej sprawie ustalono, ze liczba stron postępowania przekracza 20,stąd zgodnie z art.74 ust.3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. ,, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie”… zastosowano przepis art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu przez obwieszczenia.                                                                       Doręczenie stronom postanowienia i zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego jego ogłoszenia.

Niniejsze postanowienie doręcza się stronom poprzez:

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Nowym Korczynie,

- na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Brzostków, Pawłów, Grotniki Małe, Grotniki Duże,

- na stronie BIP Urzędu Gminy w Nowym Korczynie(bip.nowykorczyn.pl.)

 

 

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                             mgr inż. Paweł Zagaja

Zobacz również: