Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2013-02-27 17:59:29 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn z siedzibą w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków na terenie gminy Nowy Korczyn.

Gmina Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków na terenie gminy Nowy Korczyn w roku 2013.
                                                           ZAPROSZENIE
1. Gmina Nowy Korczyn z siedzibą w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest
świadczenie usług w zakresie demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków na terenie gminy Nowy Korczyn.
2. Sposób i termin składania ofert:
2.1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia 11.03.2013 r. do godz. 9.00 pod adresem: Urząd Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn pok. Nr 5 – sekretariat I piętro.
2.2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
2.3. O terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia w miejscu wskazanym w pkt. 2.1., a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
2.4. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
świadczenie usług w zakresie demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych.
3. Termin wykonania zamówienia: 16.09.2013 r.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium 100 % cena.
5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Krzysztof Wojtaś tel. 41 3771003 w.31
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  


….....................................................
(miejscowość data)

…......................................................

…......................................................

(nazwa,adres,nr tel.e-mail wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług w zakresie demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Nowy Korczyn w ilości  4 398 m2, oraz transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych wcześniej w ilości 515m2, w sumie 4 913 m2 w roku 2013 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia według następujących czynników cenotwórczych:

I. Demontaż, transport, utylizacja:

a) demontaż …......................zł netto/m2

b) transport …........................zł netto/m2

c) utylizacja............................zł netto/m2

Wartość netto* …............................zł/m2

Podatek VAT…………………….. zł/m2

Razem wartość brutto ………………… zł/m2

* z uwzględnieniem kosztów pakowania

II.

a) transport …......................zł netto/m2

b) utylizacja..........................zł netto/m2

Wartość netto* …............................zł/m2

Podatek VAT…………………….. zł/m2

Razem wartość brutto ………………… zł/m2

* z uwzględnieniem kosztów pakowania

 

Posiadam aktualne zezwolenie na świadczenie usług w w/w przedmiocie:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

1.Oświadczam,że :

a) zapoznałem(am) się z warunkami zamówienia, do których nie wnoszę zastrzeżeń,

b) zdobyłem(am) konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,

c) posiadam niezbędną wiedzę doświadczenie i uprawnienia, oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

….............................................

/podpis oferenta/

 

Zobacz również: