Ogłoszenie o konkursie

2013-03-01 22:34:17 Aktualności

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Nowy Korczyn

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
Nazwa zadania: Profilaktyka i zwalczanie problemu alkoholizmu.

 

 Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych na realizację.
 
1. "Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w

 ramach zajęć pozalekcyjnych "- 7 000zł,

2. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie kultury

 regionalnej w tym działalności muzycznej w gminie Nowy Korczyn" - 5000zł.
 
 Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536),

 na podstawie uchwały Nr XIV/91/2011 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 października 2011r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2012r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.

 

 Zasady przyznania dotacji

W odniesieniu do w/w zadań oferty winny być przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz.1536). Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz.1536).
 
Miejsce realizacji zadania

Obiekty szkolne lokalnych placówek,obiekty sportowe,inne spełniające warunki wymagane do prowadzenia tego typu działalności.

Termin realizacji

do dnia 31 grudnia 2013roku. Zadania realizowane będą na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz 25).
 
Oferty zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie p. Nr 5 lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta realizacji zadania publicznego - podać tytuł rodzaju zadania 1 lub 2)"

w terminie do dnia 2 kwietnia 2013r.
 
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 
Wójt Gminy Nowy Korczyn

 
Paweł Zagaja         

Zobacz również: