Obwieszczenie ZITŚ.6733.3.2012.2013

2013-02-14 11:01:38 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.3.2012.2013 z dnia 14 luty 2013r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

Nowy Korczyn, 2013-02-14

                                                                                        

Znak: ZITŚ.6733.3.2012.2013                                                                               

 

 

                                                           OBWIESZCZENIE

            Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.- z póź. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości ,że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Korczyn z siedzibą w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn - Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją  znak: ZITŚ.6733.3.2012.2013  z dnia 14 luty 2013r.  ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na:

·         Rozbudowa budynku oraz przebudowa pomieszczeń wewnętrznych Świetlicy Środowiskowej w Błotnowoli w celu wydzielenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i magazynowych wraz z przebudową instalacji wody, kanalizacji, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i gazu.

·         budowa urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane /j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z póź. zm./, niezbędnych do użytkowania przedmiotowego obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

·         budowa zjazdu publicznego  z drogi powiatowej nr 130 T relacji Nowy  Korczyn – Rataje Słupskie.

·         rozbiórka  nieużytkowanego budynku po byłej mleczarni oraz ustępów nieskanalizowanych znajdujących się na terenie nieruchomości

·         utwardzenie terenu

obejmująca nieruchomość nr ewid. 487/1 położoną w Błotnowoli

 

Niniejszym obwieszczeniem informuję, że z powyższą decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 12,  tel. (041) 377-10-03 wew. 32. w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                       mgr inż.Paweł Zagaja

 

Zobacz również: