Zaproszenie II

2013-05-08 19:47:05 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup wraz dostawą kruszywa łamanego – tłuczeń zwanym dalej kruszywem w ilości 700 ton.


                                                           ZAPROSZENIE

Gmina Nowy Korczyn z siedzibą w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest
zakup wraz dostawą kruszywa łamanego – tłuczeń zwanym dalej kruszywem w ilości:  350 ton kruszywa o granulacji 0 – 31,5 mm oraz 350 ton kruszywa o granulacji 0 – 63 mm.
2. Sposób i termin składania ofert:
2.1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia 14.05.2013 r. do godz. 9.00 pod adresem: Urząd Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn pok. Nr 6 – sekretariat I piętro.
2.2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
2.3. O terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia w miejscu wskazanym w pkt. 2.1., a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
2.4. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
zakup wraz dostawą kruszywa łamanego – tłuczeń

3. Termin wykonania zamówienia: 30.12.2013 r.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium 100 % cena.
5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Stefan Majcher tel. 41 3771003
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów
Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z

późn. zm.)  


Załącznik nr 1

......................................................

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: ................................................................

Adres: .......................................................................................

Fax: ....................................................................................

REGON: ...................................................................................

NIP: ...........................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie  bez przetargowym na podstawie art. 4 pkt 8 „ustawy” .o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro. Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z

późn. zm.) na: Zakup wraz z dostawą kruszywa łamanego - tłuczeń drogowego przeznaczonego na remont dróg na terenie gminy Nowy Korczyn.

Ja (imię i nazwisko) ………….....................................................................................................

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:

………..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia  zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik Nr 2 do ogłoszenia za cenę

A. Wartość zamówienia –350 ton kruszywa o granulacji 0 – 31,5 mm z uwzględnieniem kosztów transportu:

Cena oferty netto za jedną tonę kruszywa o granulacji 0 - 31,5 mm z uwzględnieniem kosztów transportu:

.................................... zł.

(słownie: ................................................................................................................................... )

Cena oferty brutto za jedna tonę kruszywa o granulacji 0 – 31,5 mm z uwzględnieniem kosztów transportu:

..................................... zł.

(słownie: ................................................................................................................................... )

w tym VAT: ……....................................... zł.

(słownie: ................................................................................................................................... )

Łączna cena oferty netto za 350 ton kruszywa o granulacji 0 – 31,5 mm z uwzględnieniem kosztów transportu:

.................................................................................................................... zł.

(słownie: ................................................................................................................................... )

Łączna cena oferty brutto za 350 ton kruszywa o granulacji 0 – 31,5 mm  uwzględnieniem kosztów transportu:

.................................................................................................................... zł.

(słownie: ................................................................................................................................... )

B. Wartość zamówienia 350 ton kruszywa o granulacji 0 – 63 mm z uwzględnieniem kosztów transportu:

Cena oferty netto za jedną tonę kruszywa o granulacji 0 - 63 mm z uwzględnieniem kosztów transportu:

.................................................................................................................... zł.

(słownie: ................................................................................................................................... )

Cena oferty brutto za jedna tonę kruszywa o granulacji 0 – 63 mm z uwzględnieniem kosztów transportu:

.................................................................................................................. zł.

(słownie: ................................................................................................................................... )

w tym VAT:............................................................................................................................ zł.

(słownie: ................................................................................................................................... )

Łączna cena oferty netto za 350 ton kruszywa o granulacji 0 – 31,5 mm z uwzględnieniem kosztów transportu:

.................................................................................................................... zł.

(słownie: ................................................................................................................................... )

Łączna cena oferty brutto za 350 ton kruszywa o granulacji 0 – 31,5 mm z uwzględnieniem kosztów transportu:

.................................................................................................................... zł.

(słownie: ................................................................................................................................... )

C. Łączna cena oferty brutto za 700 ton kruszywa z uwzględnieniem kosztów transportu:
------------------------ zł

Słownie ……………………………………………………………………………………..

2. Akceptuję termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.12.2013 roku.

3. Akceptuję warunki płatności.

4. Akceptuję warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do ogłoszenia .

5. W przypadku przyznania nam zamówienia Zobowiązujemy się do podpisania umowy w

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 6. Oświadczam że:
- Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

- Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

przedmiotu zamówienia.

7. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………...…

 

 

 

(miejscowość, data)                                           (podpis pieczątka imienna uprawnionego(-ych)

                                                                                 przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy)

 


Załącznik nr 2 do ogłoszenia

 

PROJEKT UMOWY

 

Zawarta w dniu ……………… roku w trybie bez przetargowym pomiędzy Gminą

Nowy Korczyn, reprezentowaną przez:

1. Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn

przy kontrasygnacie Joanny Parlak  – Skarbnika Gminy Nowy Korczyn, zwaną dalej „Zamawiającym",

a firmą

…………………………………

reprezentowaną przez

…………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą".

§1

„Zamawiający" zleca, a „Wykonawca" przyjmuje do wykonania:

zakup wraz dostawą kruszywa łamanego – tłuczeń zwanym dalej kruszywem w ilości 700 ton o parametrach określonych w ogłoszeniu, na terenie Gminy Nowy Korczyn zgodnie z ofertą z dnia ……………. roku, zwanej dalej przedmiotem umowy.

§2

1. Wykonawca wykona dostawę siłami własnymi.

2. Intensywność dostawy kruszywa będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający będzie określał każdorazowo wielkość dostawy oraz jej termin telefonicznie.

3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonania zleconych dostaw najpóźniej

na trzeci dzień od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

4. Zakres robót oraz ich szczegółową lokalizacje będzie określał każdorazowo pracownik

kierujący pracami związanymi z bieżącymi remontami dróg z ramienia Zamawiającego.

5. Ilość dostawy kruszywa przedstawiona w § 1 ust 1 może ulec zmianie, a rozliczenie nastąpi za faktycznie dostarczone kruszywo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości kruszywa niż określone w ust.1, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

6. Dostawa polegać będzie na dostarczeniu kruszywa przy użyciu samochodów samowyładowczych.

7. Wykonawca dostarczy kruszywo własnym transportem i na własny koszt oraz dokona rozładunku własnym sprzętem i na własny koszt. Zamawiający wymaga aby rozładunek kruszywa odbywał się w sposób kontrolowany, polegający na rozłożeniu wymaganej przez Zamawiającego grubości warstwy kruszywa i umożliwiający przejazd po wysypaniu kruszywa.

§3

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.12.2013 roku.

 

§4

Dokument załączony do materiałów przetargowych w postaci oferty Wykonawcy stanowi integralną część umowy.

§5

1. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w trakcie wykonywania dostaw.

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementu pasa drogowego lub jego części w toku realizacji zleconych dostaw - Wykonawca naprawi lub odbuduje go na koszt własny.

3. Wykonawca odpowiada za zachowanie warunków BHP na terenie realizacji

przedmiotu zamówienia oraz w bezpośrednim sąsiedztwie.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody w mieniu i w

stosunku do osób trzecich związane z wykonaniem dostaw.

 5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. Strony nie mogą dokonać zmian postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego.

 

§6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny zgodności dostarczonego kruszywa z

przedmiotem zamówienia oraz jego ilości poprzez bezpośrednie oględziny oraz pomiary kontrolne poszczególnych jego partii.

2. Pomiar kontrolny dostarczonej partii kruszywa polegać będzie na określeniu faktycznej ilości materiału w skrzyni ładownej pojazdu i jej zgodności z dostarczoną z nim kartą magazynową wydania kruszywa. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego umożliwi jego przedstawicielom przeprowadzenie opisanego wyżej pomiaru kontrolnego.

3. Obowiązkiem pracownika Wykonawcy jest uczestniczenie przy wykonywaniu

obmiaru kontrolnego kubatury dostarczonego kruszywa oraz sporządzaniu protokołu

z przedmiotowego obmiaru.

§7

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego kruszywa z przedmiotem

zamówienia pod względem asortymentu lub jakości Zamawiający odmówi odbioru kruszywa.

2. W przypadku niezgodności ilości dostarczonego materiału z dostarczoną z nim

kartą magazynową wydania materiału Zamawiający może:

• odmówić odbioru dostarczonego kruszywa,

• odebrać faktyczną ilość dostarczonego materiału, która będzie wynikać z protokołu z

komisyjnego obmiaru kontrolnego jego kubatury.

§8

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane na bieżąco przez

sołtysów i radnych wsi.

 

§9

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z wybraną w trybie bez przetargowym

ofertą Wykonawcy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:

- w kwocie netto za jedną tonę kruszywa o granulacji 0 - 31,5 mm (z uwzględnieniem kosztów transportu): .................................... zł.

(słownie: ................................................................................................................................... )

- łączna kwota netto za 350 ton kruszywa o granulacji 0 – 31,5 mm (z uwzględnieniem kosztów transportu): ........................................ zł.

(słownie: ................................................................................................................................... )

 - w kwocie netto za jedną tonę kruszywa o granulacji 0 - 63 mm (z uwzględnieniem kosztów transportu): ................................................. zł.

(słownie: ................................................................................................................................... )

- łączna kwota netto za 350 ton kruszywa o granulacji 0 – 63 mm (z uwzględnieniem kosztów transportu): ........................................ zł.

(słownie: ................................................................................................................................... )

3. Do ustalonego wynagrodzenia netto wymienionego w ust. 2 doliczony zostanie

należny podatek VAT co łącznie z podatkiem stanowi kwotę brutto:
- za dostawę 1 tony kruszywa o granulacji 0 – 31,5 mm

……………. zł słownie: …………………………

kwota łączna (za dostawę 350 ton kruszywa o granulacji 0 – 31,5 mm)

……………. zł słownie: …………………………

- za dostawę 1 tony kruszywa o granulacji 0 – 63 mm

……………. zł słownie: …………………………

kwota łączna (za dostawę 350 ton kruszywa o granulacji 0 – 63 mm)

……………. zł słownie: …………………………
 Łączna wartość brutto zamówienia 7/00 ton kruszywa z uwzględnieniem kosztów transportu: ------------------------------- zł

Słownie ……………………………………………………………………………………..

4. Rozliczenie za dostarczone dla Zamawiającego partie materiału nastąpi na podstawie

faktury z załączonymi dowodami wydania materiału  potwierdzonymi przez sołtysa lub radnego z miejscowości dostawy kruszywa.

5. Płatność za wykonane dostawy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

6. Wynagrodzenie będzie przekazane na rachunek Wykonawcy

Nr ………………………………………..

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o Nr NIP 655-18-75-335  

i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT za wykonane dostawy bez

swojego podpisu.

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o Nr NIP ……………………

§10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w przypadku:

• opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 150 zł za każdy dzień

opóźnienia,

• z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości

5000 zł.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z

przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5000 zł.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadku nierzetelnego wywiązywania się przez Wykonawcę z narzuconych

terminów, wielkości dostaw lub jakości materiału, Zamawiający zastrzega sobie

prawo wynajęcia innych podmiotów po cenach wolnorynkowych, przy czym powstałą

ewentualną różnicę cenową pokryje Wykonawca.

§11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być

rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygnięte przez sądy powszechne.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze dla

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA

 

Zobacz również: