Odpowiedź na pytania / modyfikacja specyfikacji SP Nowy Korczyn

2008-04-21 18:05:01 Aktualności

Odpowiedź na pytania / modyfikacja specyfikacji SP Nowy Korczyn

Znak : Znak sprawy GKB

Znak : Znak sprawy GKB.7330/ZP1/08 Nowy Korczyn 21.04.2008r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Gminy Nowy Korczyn na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie nie przekraczającego wartości o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007r Nr 223 poz. 1655) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji oraz modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Gminy Nowy Korczyn

na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.

I W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie nr 1 – w przedmiarze nie została ujęta listwa startowa do steropianu. Proszę o podanie metrów bieżących..

Odpowiedź- Należy przyjąć w kosztorysie ofertowym 107,40 m. listwy startowej.

Pytanie nr 2 – W pozycji 15 została podana zbyt mała ilość narożników. Proszę o podanie metrów bieżących.

Odpowiedź – Ilość narożników przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

Pytanie nr 3 – w przedmiarze nie ujęto siatki do ościeży. Proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź – Należy przyjąć w kosztorysie ofertowym dodatkową ilość siatki na ościeżach – 161,39 m2 .

Pytanie nr 4 – Pozycja 18 zawiera 1308,33 m2 masy podkładowej, a w pozycjach 16,17,22 ilość wyprawy wynosi 1267,89 m2. Proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź – Prawidłowa ilość masy podkładowej w pozycji 18 wynosi1267,89 m2.

Pytanie nr 5 – Czy do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy ?

Odpowiedź – Do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy.

II Przesunięcie terminu:

Gmina Nowy Korczyn informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu do dnia 25.04.2008r.

Nowe terminy:

- składania ofert – 25.04.2008r. na godz. 10:00

- otwarcia ofert - 25.04.2008r na godz. 10:15

Miejsce – bez zmian – jak SIWZ

Wójt Gminy Nowy Korczyn

Inż. Wiktor Kwas

Zobacz również: