OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

2014-04-16 14:59:47 Aktualności

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

 OZOKR.420.3.2014.                Nowy Korczyn dnia 14.04.2014r.


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

W 2014 ROKU
Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz 1536 ze zm. ) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie:


" Profilaktyka i zwalczanie problemu alkoholizmu".

- "Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych"

- wysokość środków - 7 000zł - realizację zadania powierzono "Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Wisła" Nowy Korczyn
Paweł Zagaja

Wójt Gminy 

Zobacz również: