ZARZĄDZENIE Nr 17/2014

2014-04-22 10:01:05 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE Nr 17/2014


Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 22.04.2014 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.Na podstawie art. 37 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zmianami/ oraz uchwał Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr XLV/269/2014 i Nr XLV/270/14 z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej zarządzam co następuje:


§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

   1. Obręb 0011 Nowy Korczyn działka ewidencyjna Nr 2007 o powierzchni 0,0087 harolna zabudowana,wymieniona w załączniku numer 1 do niniejszego zarządzenia.

   2. Obręb 0011 Nowy Korczyn działka ewidencyjna Nr 2008 o powierzchni 0,0098 harolna zabudowana sprzedaży podlega udział w prawie własności ½. ,wymienionaw załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.§ 2

Wymieniony w § 1 załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, będzie jednocześnie wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni,a informacja o jego wywieszeniu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Tygodniku Ponidzie, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy BIP www.nowykorczyn.pl.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Infrastruktury Technicznej,Gospodarki Przestrzennej,Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2014


Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 kwietnia 2014 r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


W Y K A Z


nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do sprzedaży.

 

I. Działka nr 2007

1.Własność Gminy Nowy Korczyn- Gmina Nowy Korczyn

KW KI1B/00017282/9

2.Powierzchnia działki 0,0087 ha

3.Nieruchomość rolna położona w Nowym Korczynie

4.Brak planu – w ewidencji gruntów zapisana jako działka rolna zabudowana

5.Przeznaczenie w studium: obszary koncentracji zabudowy wielofunkcyjnej,

w tym drobnych usług.

6.Cena nieruchomości : wynosi 2068,00 zł netto (słownie: dwa tysiące

       sześćdziesiąt złotych 00/100)

II. Działka nr 2008

1.Własność Gminy Nowy Korczyn- Gmina Nowy Korczyn ½,Lira Lucjan ½

KW KI1B/0007319/7

2. Powierzchnia działki 0,0098 ha

3. Nieruchomość rolna zabudowana położona w Nowym Korczynie

4. Brak planu- w ewidencji gruntów zapisana jako działka

5. Przeznaczenie w studium: obszary koncentracji zabudowy wielofunkcyjnej,

w tym drobnych usług.

6. Cena nieruchomości : wynosi 1340,00 zł netto (słownie:jeden tysiąc trzysta

czterdzieści złotych 00/100)

Zobacz również: