Zapytanie ofertowe z dn. 23.05.2014 r.

2014-05-23 08:25:11 Aktualności

Wykonanie i dostawa jednej tablicy pamiątkowych dla projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”

Nowy Korczyn, dn. 23.05.2014 r.

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

1. Zamawiający : Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

 

2. Przedmiot zamówienia : Wykonanie i dostawa jednej  tablicy pamiątkowych dla projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego                  i Powiatu Pińczowskiego”

 

a) Wykonanie i dostawa 1 tablicy pamiątkowej, zgodnie z opracowaniem na temat Obowiązków Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych        z realizacją projektu w ramach RPOWŚ pkt 3.2 i 3.3 (przyjętych Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1836/13 w dniu 24 kwietnia 2013 roku) – link do opracowania:

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/a,1233,Obowiazki_Beneficjenta_w_zakresie_dzialan_informacyjnych_i_promocyjnych_zwiazanych_z_realizacja_proj.html

b) Dane techniczne 1 tablicy : Montaż na zewnętrznej elewacji budynków, szerokość 90 cm, wysokość 70cm. Tablica wykonana z płyty PCV lub metal z 6 otworami montażowymi, zestaw z nie korodującymi mocowaniami z zaślepkami w kolorze tablicy. Okres gwarancji na materiał tablicy i wykonany nadruk 5 lat.

c) Układ graficzny tablicy – wg. załączonego wzoru tablicy. Tło tablicy białe, nieodblaskowe. Napisy na tablicy wykonane w sposób czytelny i trwały, odporny na działanie czynników atmosferycznych. Litery i cyfry koloru czarnego, czcionka Arial .

 

 

3. Termin realizacji zamówienia – 4 dni od daty podpisania umowy.

 

4. Kryterium wyboru oferty : 100 % cena

 

5. Inne istotne warunki zamówienia :

1) Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu 

 oferty cenowej.

2) Oferta powinna zawierać wszelkie koszty potrzebne do wykonania zamówienia w tym podatek VAT.

3) Zamawiający skontaktuje się tylko z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza.

  

6. Sposób przygotowania oferty : Prosimy o złożenie oferty na załączniku – Wzór oferty.

 

7. Miejsce i termin złożenia ofert :

 

7.1. Wypełnione formularze oferty cenowej można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w  kopercie z napisem „Oferta na tablice pamiątkowe projektu RPOWŚ” ;

 7.2 Oferty należy składać do dnia : 27.05.2014, do godz. 1100. Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

8. Załączniki w wersji elektronicznej do zapytania:

- Wzór oferty;

- Wzór tablicy wymieniony w pkt 2;

- Wzór umowy.

 

9. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie :

Majcher Stefan Referat Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego; tel. 41-377 10 03 wew. 32.

 

 

 Załączone pliki


>>Tablica

 

>>Umowa

 

>>Zapytanie ofertowe

Zobacz również: