Obwieszczenie WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

2014-07-01 14:23:07 Aktualności

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika, z dnia 16.06.2014r., znak: 322/I/PK/06/2014, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn.

                 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI                                                Kielce, 25.06.2014r.

Znak: IN-III.747.28.2014

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika, z dnia 16.06.2014r., znak: 322/I/PK/06/2014, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 835 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.

Wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony w trakcie postępowania administracyjnego, znajdą się w uzasadnieniu decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.

Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej jest m.in.: określenie rodzaju inwestycji, warunków technicznych realizacji inwestycji, warunków wynikających z przepisów odrębnych, określenie linii rozgraniczających teren inwestycji oraz określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości niezbędnych do realizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej obejmuje nieruchomości lub ich części znajdujące się w liniach rozgraniczających teren, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

powiat buski

gmina Stopnica

obręb 21 Stopnica, numery działek: 822, 824, 826, 828,

gmina Solec-Zdrój

obręb 17 Zborów, numer działki: 2.122,

gmina Nowy Korczyn

obręb 11 Nowy Korczyn, numery działek: 1415, 1419, 1666, 1685, 1688, 1978.

 

Zaznaczam, że zgodnie z art. 52 ust. 5 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dniem ukazania się zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, nie mogą być przedmiotem obrotu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, jest nieważna (art. 52 ust. 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych). Obrót nieruchomościami innymi niż określone powyżej, objętymi wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych, nie wpływa na toczące się postępowanie (art. 52 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy).

Informuję, że stosownie do art. 52 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, do czasu wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji innej niż inwestycja celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, a toczące się postępowania w tych sprawach ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Zgodnie z art. 52 ust. 6 ww. ustawy w przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nabywca i zbywca są obowiązani zgłosić właściwemu wojewodzie dane nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie stanowią podstawy do wznowienia postępowania.

Zobacz również: