OGŁOSZENIE O PRZETARGU 12.08.2014r.

2014-08-12 14:48:23 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

Nowy Korczyn, 12.08.2014r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz.518) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

Część działki o nr ewid. 368 położonej w miejscowości Błotnowola obręb 0002, na której znajduje się budynek wielofunkcyjny w części przeznaczony na lokal użytkowy. W części budynku przeznaczonego do dzierżawy znajdują się 4 izby o łącznej pow. 104,35m2. Lokal wyposażony jest we wszystkie niezbędne wewnętrzne instalacje. Przeznaczenie – działalność gospodarcza handlowa. Okres dzierżawy – 10lat. Minimalna wysokość czynszu miesięcznie: 500+23% VAT, płatny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury. Aktualizacja opłaty za wynajem lokalu nastąpi wraz ze zmianą wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. raz w roku.

Wadium – 50zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.09.2014 roku, o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.

Wadium należy wpłacić do dnia 11.09.2014 roku.

 

Uchwałą  Nr XLVIII/306/2014 z dnia 18 czerwca 2014r. Rada Gminy w Nowym Korczynie wyraziła zgodę na dzierżawę przedmiotowych nieruchomości komunalnych w drodze przetargowej na okres do 10 lat począwszy od dnia nawiązania umowy dzierżawy.

 

Wadium w wysokości 50zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Nowym Korczynie: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010. Na przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wpłaty na w/w rachunek bankowy Gminy.  Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygra przetarg, odstąpi od zawarcia umowy.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.Nr 167, poz. 1758 z 2004r. – jednolity tekst z późniejszymi zmianami). Cudzoziemcy dodatkowo muszą przedłożyć ważne zezwolenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Nie przedłożenie takiego zezwolenia w okresie 6 miesięcy od dnia wygrania przetargu spowoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Nowy Korczyn a przetarg czyni niebyłym.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Niezależnie od obowiązku zapłaty Dzierżawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty związane z bieżącym użytkowaniem dzierżawionego lokalu użytkowego.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, a wpłacone wadium podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela Monika Kulczyk– Inspektor Urzędu Gminy tel/fax. 041/3771003 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Zobacz również: