Obwieszczenie ZITŚ.6733.1.2014

2014-09-30 11:51:04 Aktualności

z dnia 30.09.2014r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nowy Korczyn, 2014-09-30

Znak: ZITŚ.6733.1.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 30.09.2014r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2012 r, poz. 647 z póź. zm. )

podaje się do publicznej wiadomości ,że po rozpatrzeniu wniosku Pani Agaty Woźniak, „ELPRIM” ul. Przemysłowa 4, 28-400 Pińczów, działającej z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją  znak: ZITŚ.6733.1.2014  z dnia 30.09.2014r.  ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie publicznych urządzeń do przesyłania energii elektrycznej

dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie sieci  elektroenergetycznej średniego  napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej, obejmującej nieruchomości o numerach ewidencyjnych :  243, 244, 245, 248, 249, 250/1, 250/2, 251/3, 251/4, 252, 253, 254, 262, 263, 264, 265, 266, 267/4, 383, 34, 35, 268, 269, 399, 270, 271, 272, 404, 274, 275, 276, 277, 278, 279, położone  w miejscowości Strożyska , gmina Nowy Korczyn .

Zakres inwestycji :

 

Niniejszym obwieszczeniem informuję, że z powyższą decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 12,  tel. (041) 377-10-03 wew. 32. w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie bip:www.nowykorczyn.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie oraz przesłanie sołtysowi wsi Strożyska celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                                                         

 

Zobacz również: