ZAPYTANIE OFERTOWE ZOZ II

2014-10-09 11:02:28 Aktualności

Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia o pomieszczenie techniczne mające związek funkcjonalny z obsługą komunikacyjną budynku (winda)

Nowy Korczyn 09.10.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizację zadania p.n. Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia o pomieszczenie techniczne mające związek funkcjonalny z obsługą komunikacyjną budynku (winda)

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Samorządowy Zakład Zdrowotny
w Nowym Korczynie
ul. Zaścianek 2
28-136 Nowy Korczyn
Telefon: 041 377-10-80

2.Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)zwanej dalej ustawą.

3.Nazwa i opis przedmiotu zamówienia,
Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia o pomieszczenie techniczne mające związek funkcjonalny z obsługą komunikacyjną budynku (winda)
3.1. Dokładny przedmiot określony jest w:
- przedmiar robót
- szczegółowych specyfikacjach technicznych.
- dokumentacja projektowa
W-w dokumenty stanowią załączniki do zapytania ofertowego.
3.2. Załączony przedmiar robót jest podstawą do wyceny przedmiotu umowy.
Kolejność pozycji, które są wyszczególnione w przedmiarze robót powinny odpowiadać pozycjom w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty.
3.4. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej nazw producentów - Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne materiały wymienione dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami równoważnymi.
3.5. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne jakościowo, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowania rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
3.6. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosowanych dokumentów takich jak deklaracja zgodności producenta (aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej).
3.7. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie oferent.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia oraz okres rękojmi.

6.1 Wymagany termin realizacji robót: 28.11.2014r.
6.2 Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane i zainstalowane materiały i urządzenia wynosi 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

7.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
7.1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej zapytaniu ofertowym,
7.1.2 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
7.2 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.2.1 złożą oświadczenie o spełnieniu warunków podmiotowych
oraz spełniają warunki zapytania ofertowego dotyczące:
7.2.2 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
7.2.3 posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.2.4 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Na potwierdzenie powyższych warunków należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

7.3 Nie podlegają wykluczeniu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złoży:
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert
7.3 Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego.
7.4 Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń metodą spełnia-nie spełnia.
7.6 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona wartość się odnosi.

8. Informacje dotyczące warunków składania ofert.
8.1 Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszystkie dokumenty do niego dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
8.2 Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowymi.
8.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
9.1. Oferta musi zawierać:

x

Oświadczenie woli

1.

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia jest kosztorysowa. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

x

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków.

1.

Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

x

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

1.

aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert

2

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

4

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Wymienione dokumenty i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki podmiotowe i być zgodne z zapisem o braku podstaw do wykluczenia.


9.2 Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej).Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału.
9.3 Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

10 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
10.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i faksu prowadzącego postępowanie zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.
10.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
10.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

11. Wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia.

11.1 Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:00 pod wymieniony powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym.
11.2 Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 07:00 do 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

12. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

13. Wymagania dotyczące wadium
13.1 Wadium – 2 000,00 PLN, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert .
13.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 66, póz. 596 i Nr 216, póz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, póz. 1537).
Dla niepieniężnej formy wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert.
13.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Samorządowego Zakładu Zdrowotnego w Nowym Korczynie na konto w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 22849300040130020853970001 . z dopiskiem „Wadium" .
13.4 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
13.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13.7 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
13.7.1 wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
13.7.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie uzupełnił dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego
13.7.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

14. Opis sposobu przygotowania ofert.
14.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
14.2 Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w zapytaniu ofertowym.
14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
14.4Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Przetarg nieograniczony na zadnie:


Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia o pomieszczenie techniczne mające związek funkcjonalny z obsługą komunikacyjną budynku (winda)

„Nie otwierać przed 14.10.2014 r. godz. 10:10”.


14.5 W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

15. Miejsce i termin składania ofert.
15.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w – rejestracja parter w terminie do dnia 14.10.2014 r. do godziny 10:00.

15.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

16 Miejsce i termin otwarcia ofert.
16.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w Sali Konferencyjnej w dniu 14.10.2014 r. o godzinie 10:10.
16.2 Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów i oświadczeń.

17. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
17.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia czyli łącznie dane z analizy dokumentacji technicznej w części dotyczącej przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
17.2 Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie kosztorysowe.
17.3 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
17.4 W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

cena brutto

100%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium (zawierająca najniższą cenę) może uzyskać maksimum 100 pkt.

17.5 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

Nr kryt.

Wzór

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb x 100

gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

- Cb – cena oferty badanej

- 100 wskaźnik stały

17.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

19. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;
19.1. Zmiany wynagrodzenia umownego:
19.1.1 W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysami powykonawczymi, za faktycznie wykonaną ilość robót budowlanych.
19.1.2 W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej - zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze, jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym.
19.1.3 Ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
19.2 zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
19.2.1 zmiany przepisów prawa;
19.2.2 zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.
19.2.3 zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają. 19.2.4 z powodu zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy( zdarzenia siły wyższej np. intensywne opady), uzasadnionego wstrzymania robót przez Zamawiającego, przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, jeżeli taka przerwa będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego.
Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 Przedmiar robót
Załącznik nr 3 Formularz oferty
Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 Wzór umowy
Załącznik nr 6 Oświadczenie – grupa kapitałowa

Załączone pliki


>>Dokumentacja

Zobacz również: