ZARZĄDZENIE Nr 60/2014

2014-11-25 21:06:47 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

ZARZĄDZENIE  Nr  60/2014

 

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 25.11.2014 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1,art 37 ust 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2014r.poz.518 z późn. zmianami/ oraz uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr L/314/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku w spra wie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu zarządzam co następuje:

 

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

1.                  Obręb 0007 Grotniki Małe działka ewidencyjna Nr 220/3 o powierzchni 2,7217 ha rolna niezabudowana, wymieniona w załączniku numer 1 do niniejszego zarządzenia.

2.                  Obręb 0021  Strożyska działka ewidencyjna Nr 58/2 o powierzchni 0,5593 ha rolna zabudowana, wymieniona w załączniku numer 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wymieniony w § 1 załączniki Nr 1 i Nr 2  do niniejszego zarządzenia, będą jednocześnie wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, a informacja o jego wywieszeniu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Tygodniku Ponidzie, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy BIP www.nowykorczyn.pl.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej,Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2014

 

Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 listopada 2014 r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży w drodze przetargu.

 

W Y K A Z

 

nieruchomości rolnych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

1. Działka nr 220/3

 

1.Własność Gminy Nowy Korczyn-  Decyzja Wojewody Nr GG.VI-7413/48/7/97 z dnia 16.06.1997r. KW KI1B/00018235/2

2.Powierzchnia działki 2,7217 ha

3.Nieruchomość rolna  niezabudowana położona w Grotnikach Małych.

4.Brak planu – w ewidencji grunów zapisana częściowo jako tereny obszarów łąk i pastwisk do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu, częściowo jako obszary koncentracji zabudowy wielofunkcyjnej, w tym drobnych usług.

5.Cena nieruchomości wynosi: 103300 zł (słownie: sto trzy tysiące trzysta złotych 00/100).

 

 

 


 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2014

 

 

Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 listopada 2014 r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży w drodze przetargu

 

 

W Y K A Z

 

nieruchomości rolnych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

 

 

 

1.Działka nr 58/2

 

 

1.                  Własność Gminy Nowy Korczyn – Decyzja Wojewody Nr IG.IV.7723-48-2/10. z dnia 30.04.2010r. KW KI1B/0018633/2

2.                  Powierzchnia działki 0,5593 ha

3.                  Nieruchomość rolna zabudowana położona w Strożyskach

4.                  Brak planu- w ewidencji gruntów zapisana częściowo jako tereny gruntów ornych nie podlegających ochronie,częściowo jako obszary koncentracji zabudowy wielofunkcyjnej, wtym drobnych usług.

5.                  Cena nieruchomości wynosi: 33 000 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100)

Zobacz również: