OBWIESZCZENIE ZITŚ.6733.1.2014

2014-11-28 15:09:31 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości ,że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach po rozpatrzeniu odwołania Pana Jana Lasaka wydało w dniu 20.11.2014r decyzję ostateczną znak: SKO-PZ-71/9849/400/2014 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 30.09.2014r. znak: ZITŚ.6733.1.2014 

Znak: ZITŚ.6733.1.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 28.11.2014r.

5

Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r, poz. 647 z póź. zm. ) podaje się do publicznej wiadomości ,że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach po rozpatrzeniu odwołania Pana Jana Lasaka wydało w dniu 20.11.2014r decyzję ostateczną znak: SKO-PZ-71/9849/400/2014 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 30.09.2014r. znak: ZITŚ.6733.1.2014  na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,  lokalizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art.6 pkt.2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2014r. poz.518) w zakresie publicznych urządzeń do przesyłania energii elektrycznej dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie sieci  elektroenergetycznej średniego  napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej, obejmującej nieruchomości o numerach ewidencyjnych :                       243, 244, 245, 246, 248, 249, 250/1, 250/2, 251/3, 251/4, 252, 253, 254, 262, 263, 264, 265, 266, 267/4, 383, 34, 35, 268, 269, 399, 270, 271, 272, 404, 274, 275, 276, 277, 278, 279, położone  w miejscowości Strożyska , gmina Nowy Korczyn .

Niniejszym obwieszczeniem informuję, że z powyższą decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 12,  tel. (041) 377-10-03 wew. 32. w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie bip:www.nowykorczyn.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie oraz na tablicy ogłoszeń Strożyska.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                                                         

 

Zobacz również: