OBWIESZCZENIE

2008-10-13 13:57:48 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 13 października 2008r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

            Działając na podstawie przepisów art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.),art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam:                                                                                   że na wniosek POLKOMTEL S.A w Warszawie ul. Postępu 3 zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „Nowy Korczyn” BT-10185 - PLUS GSM” na działce nr ewid. 494 w Nowym Korczynie .             

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr sprawy GKM. 7331-CP1/08) znajduje się na stanowisku ds. infrastruktury technicznej, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i mienia komunalnego Urzędu Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1 pokój nr 11.

 

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 27 października 2008r.w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                                         

WÓJT

 

                                                                                               inż.Wiktor Kwas

 

Zobacz również: