O B W I E S Z C Z E N I E

2008-11-03 21:26:08 Aktualności

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Bez nazwy

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), - Wójt Gminy w Nowym Korczynie zawiadamia ,że w dniu 2008-10-06 na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdroju została wydana
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "przebudowa drogi powiatowej Nr 0130T (15245) Grotniki Małe - Oblekoń - Rataje od km 0+000 do km18 + 475, położonej na terenie gminy Nowy Korczyn i gminy Pacanów"
Decyzja ta została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.


Wójt Gminy
inż. Wiktor Kwas

Zobacz również: