Zapytanie ofertowe

2016-06-08 14:49:05 Aktualności

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych”.

Znak: ZITŚ.271.Z8.2016                                                      Nowy Korczyn, 08.06.2016r

 

Gmina Nowy Korczyn                                                         

ul. Krakowska 1

28-136 Nowy Korczyn

 

Zapytanie ofertowe

Gmina Nowy Korczyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych”.

I  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych  gmina Nowy Korczyn w zakresie:

1.Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych w skali 1:1000 tj aktualizacja istniejących ok. 18 ha, nowy pomiar ok.2 ha, uzyskanie wypisów z rejestru gruntów dla obszaru przeznaczonego pod inwestycję i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać,
2.Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – ciśnieniowej o długości około 7,40 km,  niezbędnej ilości przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym wynikających z rozwiązań projektowych oraz przyłączy do około 60 budynków. Dopuszczalna głębokość położenia rurociągu grawitacyjnego do 6 m.
3. Opracowanie projektu przebudowy oczyszczalni 
- zaprojektować przebudowę  zbiornika OS-1 oczyszczalni ścieków polegającej na przebudowie warstw izolacyjnych ( folia) dna i skarp zbiornika o pow. około 200m2

4. Powyższe dane mogą ale nie muszą być wykorzystane do oszacowania rozmiaru prac projektowych.

Rodzaje i długości kanałów oraz ilość przepompowni ścieków muszą być wystarczające do odbioru ścieków ze wszystkich nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, położonych w miejscowości Górnowola wzdłuż drogi powiatowej.

5. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia ryzyko niedoszacowania rozmiaru prac projektowych obciąży Wykonawcę.

6. Średnice projektowanej kanalizacji, zastosowane materiały, metodę posadowienia kanalizacji (przewiert, wykopy) oraz  inne istotne parametry należy konsultować na etapie projektowania z Zamawiającym.

7. Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

7. Dokumentacja ta będzie służyła do opisu robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907  ze zm.).

8 .Wykonawca powinien opisać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich EOG, należy uwzględnić normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszczając rozwiązania „równoważne” w opisywanym przedmiocie, wykonawca zobowiązany jest wskazać, które parametry techniczne, technologiczne i eksploatacyjne będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności lub podać producentów urządzeń równoważnych.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z opracowania dokumentacji dotyczącej przebudowy oczyszczalni ścieków. Zmniejszenia zakresu usługi,  nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Rozliczenie nastąpi za faktycznie wykonane zamówienie.

II. Dokumentacja projektowa winna składać się m. in. z niżej wymienionych opracowań branżowych:
1. Projekty budowlane i projekty wykonawcze ( oddzielne dla miejscowości Górnowola oraz przebudowy oczyszczalni)  , w tym m. in.:
a) Projekty branży elektrycznej,
b) Projekty branży  sanitarnej. 
c) Projekty ewentualnych rozwiązań kolizji sieci projektowanych i istniejących,
2. Szczegółowe przedmiary robót ( oddzielne dla miejscowości Górnowola oraz przebudowy oczyszczalni )  wszystkich branż.
3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4. Kosztorysy inwestorskie ( oddzielne dla miejscowości Górnowola oraz przebudowy oczyszczalni ) .
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
6. Wersja elektroniczna - pliki PDF - na płycie CD projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz przedmiary robót wszystkich branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
7. Projekt budowlany należy opracować zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca  1994r ( tj. Dz.U.2015 poz. 2164)  w ilości 6 egzemplarzy. Projekt wykonawczy wielobranżowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) w ilości 6 egzemplarzy.  Dokumentacja elektroniczna projektu budowlanego i projektu wykonawczego winna być odzwierciedleniem (skan) dokumentacji projektowej egzemplarza archiwalnego w formie papierowej - z oryginałami opinii, uzgodnień i oświadczeń.
8. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa winna być trwale i czytelnie oznaczona (egzemplarze i tomy). Ponadto, 5 kompletów egzemplarzy  trwale oprawione (w tym komplet egzemplarzy archiwalny), 1 komplet egzemplarzy w sposób umożliwiający wyjmowanie arkuszy (do ewentualnego kserowania pod potrzeby przyszłego przetargu na roboty budowlane).
9. Kosztorysy inwestorskie dla projektów poszczególnych branż oraz zbiorcze zestawienie kosztów wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w ilości 2 egzemplarzy, kompletną wersję elektroniczną na płycie CD w plikach PDF. kosztorys elektroniczny winien być odzwierciedleniem (skan) kosztorysu egzemplarza archiwalnego w formie papierowej.
10. Wykonać szczegółowe przedmiary robót wszystkich branż oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w ilości 2 egzemplarzy, kompletną wersję elektroniczną na płycie CD w plikach PDF, przedmiar elektroniczny i STWIOR winny być odzwierciedleniem (skan) przedmiaru i STWIOR egzemplarzy archiwalnych w formie papierowej.
11. Po stronie Wykonawcy leży  wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - wykonawczej, operatów wodnoprawnych (jeżeli są wymagane) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wystąpienie z wnioskami i uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń wodno - prawnych (jeżeli jest wymagane) . Wykonawca musi uzyskać warunki techniczne podłączenia wszystkich mediów.

12.Po podpisaniu umowy na przedmiotowe zamówienie, Wykonawca otrzyma niezbędne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania.
13. Projektant zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań projektowych.
14. Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień uzyska własnym staraniem i na swój koszt a wynagrodzenie winno obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Projektanta w celu zrealizowania przedmiotu umowy.
15. Projektant zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób określony w przepisach, wymaganymi ustawami,  obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
16. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysowania - dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej.
17. Wykonawca wraz z dokumentacją składa protokół przekazania z wykazem opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowo - kosztorysowa jest wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
18. Strony będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi i propozycje dotyczące dokumentacji oraz dołożą starań dla usunięcia ewentualnych utrudnień hamujących prace projektowe.

19. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej określonej  odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

20. Dokumentacja zostanie przekazana wraz z oświadczeniem, że wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczenie to powinno zawierać wykaz całej opracowanej dokumentacji.

21. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace projektowe na okres realizacji inwestycji od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji, która zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie;

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

a) którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące:

· posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

· posiadania wiedzy i doświadczenia,

·dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,

· sytuacji ekonomicznej i finansowej

b) którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

2.2. Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi o wartości nie mniejszej niż  70 000,00 zł brutto polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej sieci sanitarnych

2.3. Potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:

a) instalacyjnej w zakresie sieci  sanitarnych.,

Wymagania dotyczące zespołu projektowego:
- Projektant branży sanitarnej – ma posiadać pełne uprawnienia projektowe (bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych wydane zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami w specjalności instalacyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) instalacyjnej w zakresie sieci  i urządzeń elektrycznych.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków o których mowa wyżej, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt 8 SIWZ.

IV. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 ;

2) Dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w ppkt 2.2 tj, że usługa  została wykonana leżycie.

3) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w ppkt. 2.3:

a) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik 4.

2. Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy – załącznik nr 3;

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku

do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

c) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt IV  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokument, o którym mowa wyżej lit.  b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:

a) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt IV;

b) Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

V. Opis sposobu przygotowania ofert,

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2.. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Wszelkie wymagane od Wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.

5. Wymagane w SIWZ dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginałów, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8. Wszelkie poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości wysunięcia się jakiejkolwiek kartki.

10.Ofertę należy złożyć na druku „Oferta” opracowanym przez zamawiającego, poprzez jego wypełnienie na maszynie, komputerze lub ręcznie i dołączyć wymagane  dokumenty. Dopuszcza się przepisanie formularzy przez wykonawcę, jednak opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian.

 Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna  powinna  być opatrzona nazwą i adresem zamawiającego oraz napisem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn Budowa kanalizacji sanitarnej.

Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniami jak na kopercie zewnętrznej. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca winien określić cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 ), a więc podać cenę ryczałtową netto i brutto oraz podatek VAT.

2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty i wydatki związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.

3. Na wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu właściwe skalkulowanie ceny oferty. W związku z powyższym wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty.

4. Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w złotych polskich.

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 .

2. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na wykonawcę niniejszego zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

a) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

- zmiany przepisów prawa;

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia ;

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

- przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.;

- wprowadzenie na życzenie Zamawiającego, na etapie realizacji umowy, zmian do wykonanych opracowań, jeśli ma to wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji umowy (powodujący konieczność jego wydłużenia), o ile działanie Zamawiającego nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

b) zmiany, która jest korzystna dla Zamawiającego i wynika ze sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, bądź korzystnych warunków jej wykonania;

c) zmiana podatku od towarów i usług VAT;

d) zmiany osobowe w zakresie osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia.

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IX. Informacja na temat wadium:

 

Składający ofertę musi wnieść wadium w wysokości: 3 900 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (na konto wskazane przez Zamawiającego); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Nowy Korczyn na konto w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010 . Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem p. 9). 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku odwołania, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w sprawie uzupełnienia dokumentów, nie złożył uzupełniających dokumentów lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

X. Kryteria oceny ofert- wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.      Cena brutto – 100%

 

XI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie w/w kryterium oceny oferty:

 

Cena brutto – najniższa cena 100 pkt.

 

Pozostałe oferty otrzymują punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:

 

Wartość punktowa = (Cmin/Cob) x 100

 

gdzie, Cmin – najniższa ofertowa cena brutto, Cob – cena oferty badanej.

 

XII. Miejsce i termin składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 17 czerwca 2016r. o godz. 12:00.

2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, fax: 41 234 54 01, gmina@nowykorczyn.pl.

3. Akceptowane formy składania ofert: faksem, listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczna lub złożone osobiście u Zamawiającego.

 

XIII. Warunki wykluczenia:

Z udziału o postępowanie wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Gminą Nowy Korczyn. Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:

1.      Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.      Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3.      Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.      Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa pełnomocnika,

5.      Pozostawieniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

 

XIV. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: 15.09.2016r.

 

XV Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Urząd Gminy w Nowym Korczynie skontaktuje się z wybranym Wykonawcą po zakończeniu postępowania ofertowego.

 

Informacja o wyniku postępowań zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.nowykorczyn.pl.

 

XVI. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia udziela pan Stefan Majcher pod nr tel. 41 123 44 32.

 

Załączniki:

    1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

    2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 

    3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3

    4. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień – załącznik nr 4

    5. Projekt umowy – załącznik nr 5


Wybór oferty:

Gmina Nowy Korczyn                                                                  Nowy Korczyn, 22.06.2016r.
ul. Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych” wybrana została oferta  złożona przez PROENCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp. z o. o, ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce o łącznej wartości 98 800,00zł.