OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 lipca 2016 r

2016-07-27 13:27:21 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nowy Korczyn,2016-07-27

Znak: ZITŚ.6733.3.2016

  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 27 lipca 2016r.

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 199 z póź. zm.  )

podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Józefa Lizaka  przedstawiciela firmy Handlowo-Usługowej Józef i Dariusz Lizak s. c , 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 20, działającego na podstawie pełnomocnictwa  Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. w Warszawie oddział w Tarnowie, Zakład w Kielcach ul. Loefflera2, 25-550 Kielce

-Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją  znak: ZITŚ.6733.3.2016  z dnia 27.07.2016r.  ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 i przyłączy gazowych dn25 PE 100 SPR 11, obejmującego nieruchomości o numerach ewidencyjnych 221/1; 287/1; 193/3 położone w miejscowości Grotniki Małe, gmina Nowy Korczyn.  

Niniejszym obwieszczeniem informuję, że z powyższą decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 12,  tel. (041) 234 54 33 w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie bip.nowykorczyn.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie oraz przesłanie sołtysowi wsi Grotniki Małe celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                                      

Zobacz również: